Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΝ

Ποίημα Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου


Τω  πολυάθλω  του  Χριστού  μεγαλομάρτυρι

νυν  Γεωργίω  εκ  ψυχής  οι  πάντες  άσωμεν,

χαιρετίζοντες  αυτόν  ιεροίς  εν  οίκοις, 

ως  λαμπρότατον  μαρτύρων  μέγαν  ήλιον,

και  ως  πρόμαχον  πιστών  και  αντιλήπτορα,

πόθω  κράζοντες

Χαίρε  μάρτυς  Γεώργιε.Άγγελος  εν  τοις  άθλοις,  αληθώς  ανεδείχθης,
Γεώργιε  Χριστού  Αθλοφόρε ( εκ γ΄),  υλικός
γαρ και  σάρκινος  ων,  γενναίως  υπέρ  πίστεως
ενήθλησας,  ως  άυλος  και  άσαρκος,
διο  σοι  προσφωνώ  τοιαύτα

Χαίρε,  δειχθείς  φύσις  υπέρ  φύσιν,
χαίρε  φανείς  ύλη  υπέρ  ύλην.
Χαίρε  νεανία  τερπνέ  και  τε   πάγκαλλε,
χαίρε  αθλητάρχα  Χριστού  ωραιότατε.
Χαίρε  Άγγελε  εν  σώματι, υπερβαίνων
τους  βροτούς,
χαίρε  άνθρωπε  εγκόσμιε,  υπερκόσμιε  τω  νω.
Χαίρε,  ότι  εν  άθλοις  ηλιόμορφος  ώφθης,
χαίρε,  ότι  τω  είδει  ως  Άγγελος  ωράθης.
Χαίρε  γυμνή  ενέργεια  χάριτος,
χαίρε  σαφής  αργία  της  φύσεως.
Χαίρε,  δι΄ ου η  πίστις  ανυψώθη,
χαίρε,  δι' ου  η  πλάνη   κατηργήθη,

Χαίρε  μάρτυς  Γεώργιε.

Βλέμματα  διανοίας  έχων  κεκαθαρμένα,  προ-
έκρινας  παθείν  υπέρ  κτίστου,  και  συνθανείν
μάλλον  αυτώ, ή  ζην  και  πρόσκαιρον  έχειν  από-
λαυσιν, στέφει  γαρ  ηράσθης  μαρτύρων  στέφε-
σθαι,  και  ψάλλειν  τω  Κυρίω

αλληλούια.

Γεωργός  μεν  εδείχθης, φερωνύμως  τρισ-
μάκαρ  Γεώργιε  της  θεοσεβείας, ασεβείας
δε  εκριζωτής, την  ειδώλων  πλάνην  πάσαν
προθέλυμνον  ανασπών, διο  αξίως  ακούεις
παρά  πάντων

Χαίρε  σπορεύ  ευσεβείας  δένδρων,
χαίρε  τομεύ  πλάνης  ζιζανίων.
Χαίρε  ο  ειδώλων  εκτίλας  την  άκανθαν,
χαίρε  ο  ενσπείρας  την  πίστεως  άρουραν.
Χαίρε, ότι  αγλαόκαρπα  δένδρα  ήγαγες  Χριστώ,
χαίρε, ότι  πολλούς  ήνεγκας  σεσωσμένους  τω  Θεώ.
Χαίρε  ο  φυτοκόμος  της  Τριάδος  λατρείας,
χαίρε  ο  ριζοτόμος  της  δαιμόνων  θρησκείας.
Χαίρε  ο  γην  αρόσας  την  άκαρπον,
χαίρε  Θεώ  αυτήν  δείξας  κάρπιμον.
Χαίρε,δι'  ου  αθεία  εψύγη,
χαίρε, δι' ου  Θεού  γνώσις  εφύη,

Χαίρε  μάρτυς  Γεώργιε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: