Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή του Ιωάννη Καποδίστρια

Ο Ιωάννης Καποδίστριας συνειδητοποιώντας τη θέση και το ρόλο της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής του Ελληνικού λαού, μέσα στο γενικότερο...

Ο Ιωάννης Καποδίστριας συνειδητοποιώντας τη θέση και το ρόλο της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής του Ελληνικού λαού, μέσα στο γενικότερο εκπαιδευτικό και πολιτικό του έργο, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος σε οδηγίες του προς τους δασκάλους της Επικράτειας τόνιζε : «θέλετε καταβάλει θεμέλιον της παιδείας εις τας απλάς ψυχάς των παίδων τον φόβον του Θεού, που είναι η αρχή της σοφίας, και στοιχειούντες αυτούς εις την αληθινή παιδεία, την ευσέβειαν, θέλετε τους διδάσκει την ιεράν κατήχησιν, εκ της οποίας μυούμενοι τα αληθινά του χριστιανού χρέη, θέλουν διδάσκεσθαι και τα του αγαθού πολίτου καθήκοντα δια της ηθικής προσαρμοζόμενης εις τον ουράνιον νόμον του ιερού Ευαγγελίου».
 
Αναφερόμενος ειδικά στο ρόλο της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής τον καιρό της ανασύστασης του νεοελληνικού κράτους, έγραφε το 1827 : «Πρώτον και σπουδαιότερον των καθηκόντων της Ελληνικής Κυβερνήσεως θεωρώ την θρησκευτικήν αγωγή του Έθνους».
 
Αγωνίσθηκε να πείσει τους ξένους, διότι με αυτούς πάλεψε περισσότερο παρά με τους Τούρκους, για πόσο δίκαιος ήταν ο αγώνας των Ελλήνων. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση που έδωσε στον Ουίλλμοτ Όρτον, υφυπουργό του Πολέμου, όταν εκείνος έθεσε το ερώτημα: «Τι θα πρέπει να εννοήσουμε σήμερα όταν μιλάμε για την Ελλάδα;». Ο Καποδίστριας τότε απάντησε: «Το Ελληνικόν Έθνος αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσαν να ομολογούν την πιστότητά τους στην ορθόδοξη πίστη τους, δεν σταμάτησαν ποτέ να ομιλούν την γλώσσα των πατέρων τους, την ελληνική, και παρέμειναν ακλόνητοι υπό την πνευματική ή κοσμική δικαιοδοσία της εκκλησίας τους, σε οποιοδήοτε μέρος της τουρκοκρατουμένης πατρίδας τους και άν ευρίσκονταν».
 

Τα νεοταξικά βιβλία Δημοτικού και Γυμνασίου (παραδείγματα από την ύλη!)


Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ !!!!


EΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ;ΟΠΩΣ Η ΡΕΠΟΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΥ;


Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Σαν σήμερα, το ολοκαύτωμα της Χίου. Οι σφαγείς συνεχίζουν ατιμώρητοι τα ολοκαυτώματα μέχρι σήμερα.


http://averoph.files.wordpress.com/2014/03/2af54-1cf83cf86ceb1ceb3ceb1ceafcf84ceb7cf82cf87ceafcebfcf85ceba-cebacebfcf85cebdceb5cebbceb1cebaceb7.jpg?w=565&h=375
 
Ἡ σφαγή καί τό Ὁλοκαύτωμα στήν Χῖο (30 Μαρ.1822)
 
Ἡ σφαγή καί τό Ὁλοκαύτωμα στήν Χῖο (30 Μαρ.1822)

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
τοῦ  Μητροπολίτου Χίου,Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν π. Μάρκου

Τό γε­γο­νός τῆς κα­τα­στρο­φῆς τῆς Χίου, τόν Ἀπρί­λιο τοῦ 1822, δέν συγ­κλό­νισε μόνο τόν Ἑλ­λη­νι­σμό, ἀλλά εἶχε τε­ρά­στια ἀπή­χηση καί σέ ὁλό­κληρη τήν Εὐ­ρώπη. Ἡ σφαγή καί ἡ αἰ­χμα­λω­σία χι­λι­ά­δων κα­τοί­κων τοῦ νη­σιοῦ προ­κά­λεσε πολ­λές ἐκ­δη­λώ­σεις συμ­πά­θειας καί φι­λελ­λη­νι­σμοῦ, ἔν­τυ­πες δι­α­μαρ­τυ­ρίες καί ἔν­θερ­μες ἐκ­κλή­σεις, μέ ἐκ­δό­σεις φυλ­λα­δίων καί βι­βλίων
πού γνώ­ρι­σαν εὐ­ρύ­τατη δι­ά­δοση στήν Εὐ­ρώπη. Τό δρα­μα­τικό γε­γο­νός δέν ἄρ­γησε νά συγ­κι­νή­σει βα­θιά καί πολ­λούς καλ­λι­τέ­χνες, καί νά ἀπο­τυ­πω­θεῖ στά ἔργα τους.
Ὡς τό πιό γνω­στό καί ἀν­τι­προ­σω­πευ­τικό δεῖ­γμα φέρ­νουμε ὅλοι στόν νοῦ μας τόν πε­ρί­φημο πί­νακα πού ἐμ­πνεύ­σθηκε ὁ με­γά­λος Γάλ­λος ζω­γρά­φος Εὐ­γέ­νιος Ντε­λα­κρουά καί φυ­λάσ­σε­ται σή­μερα στό Μου­σεῖο του Λού­βρου. Πρό­κει­ται γιά ἐλαι­ο­γρα­φία δι­α­στά­σεων 4,19 × 3,54 μ., μέ τίτλο «Σκηνή ἀπό τίς σφα­γές τῆς Χίου» (Scène des massacres de Scio), ὁ ὁποῖος πα­ρου­σι­ά­στηκε στό κοινό τό 1824, προ­κα­λών­τας βα­θύ­τατη αἴ­σθηση τόσο γιά τό ὑψηλό καλ­λι­τε­χνικό του ἐπί­πεδο, τήν ἀρι­στουρ­γη­μα­τική σύν­θεση καί τήν ἀπό­δοση τῶν μορ­φῶν, ὅσο καί γιά τό θέμα πού πρα­γμα­τεύ­ε­ται.
Στό ἔργο αὐτό, τό φῶς ἔρ­χε­ται νά ἀπο­κα­λύ­ψει τό μαρ­τύ­ριο τῶν κα­τοί­κων τοῦ νη­σιοῦ πού κεί­τον­ται ἡμι­θα­νεῖς καί ἀπο­γυ­μνω­μέ­νοι στό πρῶτο ἐπί­πεδο του πί­νακα, ἐνῶ ἀπο­φεύ­γει τούς κα­τα­κτη­τές πού ἐμ­φα­νί­ζον­ται σκο­τει­νοί. Τά με­λανά χρώ­ματα καί οἱ στά­σεις τῶν σω­μά­των πε­ρι­γρά­φουν συ­ναι­σθή­ματα στά ὁποῖα κυ­ρι­αρ­χεῖ ἡ αἴ­σθηση τῆς ἀπό­γνω­σης, τοῦ φό­βου καί τῆς ἐγ­κα­τά­λει­ψης.
Πολλά κεί­μενα ἐγρά­φη­σαν ἀπό προ­σω­πι­κό­τη­τες τῶν γραμ­μά­των, οἱ ὁποῖοι ἐξέ­φρα­σαν τόν ἀπο­τρο­πι­α­σμό τους γιά τήν με­γάλη σφαγή. Ἐμ­πνε­ό­με­νοι ἀπό αἰ­σθή­ματα ἀλ­λη­λεγ­γύης γιά τήν θλι­βερή μοίρα τῶν Ἑλ­λή­νων τῆς Χίου, οἱ φι­λελ­λη­νι­κοί αὐ­τοί κύ­κλοι προ­σπα­θοῦ­σαν ἐπί­σης νά εὐ­αι­σθη­το­ποι­ή­σουν τήν εὐ­ρω­πα­ϊκή κοινή γνώμη ὥστε να πα­ρα­στα­θεῖ στόν δί­καιο ἀγώνα τῆς Ἐπα­να­στά­σεως.
Ὁ Βί­κτωρ Οὐγκώ, ὁ ὁποῖος δι­ε­κρίθη γιά τήν εὐ­ρεῖα φι­λελ­λη­νική του δράση καί ὕμνησε τόν Κα­νάρη σέ ἀρ­κετά ποι­ή­ματά του, συ­νέ­θεσε τό ποί­ημα μέ τίτλο «Τό ἑλ­λη­νό­πουλο» (με­τά­φραση Κω­στῆ Πα­λαμᾶ):
Τοῦρ­κοι δι­α­βῆ­καν, χα­λα­σμός, θά­να­τος πέρα ὥς πέρα.
Ἡ Χίο, τ’ ὄμορφο νησί, μαύρη ἀπο­μέ­νει ξέρα [...]
παιδί, πού κά­θε­σαι ξυ­πό­λυτο στίς ρά­χες
γιά νά μήν κλαῖς λυ­πη­τερά, τί ΄θε­λες τάχα νά ΄χες;
Δι­α­βάτη,
μοῦ κρά­ζει τό Ἑλ­λη­νό­πουλο μέ τό γα­λά­ζιο μάτι:
Βό­λια, μπα­ρούτι θέλω· νά.

Ὁ ἐπι­φα­νής Γάλ­λος λο­γο­τέ­χνης ἀπο­δί­δει μ’ αὐ­τόν τόν τρόπο τήν ἐπι­τα­κτική ἀνάγκη γιά ὑλική, ἁπτή βο­ή­θεια πρός τήν Ἑλ­λάδα κατά τόν ἀγώνα τῆς Ἀνε­ξαρ­τη­σίας.
Τό 1864, ὁ ἐπίσης Γάλλος ποι­η­τής Θε­ό­δω­ρος de Banville, προ­σω­πο­ποιεῖ τήν Χίο «ὡς τήν πε­θα­μένη κόρη τοῦ βα­ρι­ό­μοι­ρου πα­τρός της, τοῦ Ὁμή­ρου, πού τή θρη­νεῖ στήν ἄκρη τοῦ πε­λά­γου»:
Δέν κλαῖμε ἐδῶ ἄν ἐχάσαμε γεννήματα τοῦ ὀνείρου
Ἐδῶ θρηνοῦμε τό χαμό τῆς κόρης τοῦ Ὁμήρου.
Τίς θυ­σίες τῶν Ἑλ­λή­νων τῆς Χίου, κατά τήν δι­άρ­κεια τοῦ ἱε­ροῦ αὐ­τοῦ ἀγῶ­νος, πρα­γμα­τεύ­ε­ται πλει­άδα ποι­η­τι­κῶν ἔρ­γων, μει­ζό­νων καί ἡσ­σό­νων Ἑλ­λή­νων δη­μι­ουρ­γῶν.
Ἡ Ἐλευ­θε­ρία, ὅπως τήν ὁρα­μα­τί­σθηκε ὁ Σο­λω­μός, ἀγρυ­πνεῖ μέ ὄψη γε­μάτη φρον­τίδα, ἀνη­συ­χία καί πε­ρί­σκεψη. Στόν Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευ­θε­ρίαν ἀνη­συ­χεῖ γιά τούς Ἕλ­λη­νες καί πι­κραί­νε­ται ἀπό τίς θυ­σίες τους, γιά
[ὅσους] εἴν” ἄδικα σφα­γμέ­νοι
ἀπὸ τούρ­κι­κην ὀργή.
Τότε ἐσή­κω­νες τὸ βλέμμα
μὲς στὰ κλάι­ματα θολό,
καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ’ αἷμα,
πλῆ­θος αἷμα ἑλ­λη­νικό.

Καί στό ἔργο του Εἰς τὸν θά­να­τον τοῦ Λόρ­δου Μπάυ­ρον, ὁ ἐθνι­κός μας ποι­η­τής ση­μει­ώ­νει:


Ἀλλὰ πάει στοὺς νόας μία θέρμη,
πού εἶ­ναι ἀλ­λι­ώ­τικη ἀπ᾿ αὐτή,
ὁπού ἐσκόρ­πισε στὴν ἔρμη
Χίο τοῦ Τούρ­κου ἡ ’πι­βουλή,
ὅταν τό­σοι ἐπέ­φταν χά­μου,
καί μὲ λό­για ἀπελ­πι­σιᾶς…

Πε­ρί­φη­μοι ἔχουν μεί­νει ἐπίσης οἱ στί­χοι τοῦ Γε­ωρ­γίου Δρο­σίνη:


Τά γι­α­σε­μιά κοκ­κί­νι­σαν στόν χρόνο τῆς σφα­γῆς σου, πί­νον­τας αἷμα ἀντί νερό στήν ἁγι­α­σμένη γῆ σου.
Τά χε­λι­δό­νια πέ­ρα­σαν χω­ρίς νά στα­μα­τή­σουν,
μή ξέ­ρον­τας στό χα­λα­σμό ποῦ τίς φω­λιές νά χτί­σουν.

Ὁ Ἀν­δρέας Κάλ­βος ἀφι­ε­ρώ­νει τήν Ἕκτη τῶν Ὠδῶν του «Εἰς Χίον»:
Ὡς ὅτε ἀπὸ τὸ στόμα
κρέ­με­ται τῶν θνη­τῶν
αὐ­λὸς λε­λυ­πη­μέ­νος
καὶ ἡ φωνή του μὲ κό­πον
τρέ­μουσα ἐκ­βαί­νει·
Ὡς μέσα εἰς τὰ πο­λύ­δεν­δρα
δάση τὸ βράδυ εἰ­σπνέει
τὸ τε­θλιμ­μέ­νον φύ­σημα
Με­σημ­βρι­νὸν καὶ φαί­νε­ται
θρῆ­νος ἀν­θρώ­πων·
Εἰς τὸν ἠρη­μω­μέ­νον
αἰ­γι­α­λὸν τῆς νή­σου
οὕτω φέρ­νουν τὰ κύ­ματα
καὶ τὸ πα­ρά­πο­νόν τους
ἡ Ὠκε­α­νῖ­δαι.
Ὄχι φῶς καὶ χα­ράν,
ἀμὴ φλο­γώ­δεις ἄκαν­θας
βρέ­χει δι᾿ αὐ­τοὺς ὁ ἥλιος,
καὶ ἡ γῆ σχι­σμένη δί­δει
αἵ­μα­τος βρύ­σεις.
Ἐµ­πνευ­σθείς ἀπό τόν ἀπαγ­χο­νι­σμό τοῦ ἐθνο­μάρ­τυ­ρος Μη­τρο­πο­λί­του Χίου Πλά­τω­νος Φραγ­κι­άδη, μαζί μέ ἄλ­λους Κλη­ρι­κούς καί προ­κρί­τους στήν Πλα­τεία τοῦ Βου­να­κίου τῆς πό­λεως τῆς Χίου, ὁ ποι­η­τής Θε­ό­δω­ρος Ὀρ­φα­νί­δης γρά­φει:


Τῶν µαρ­τύ­ρων φο­ρεῖ τὸ στε­φάνι
ἡ χρη­στή τῶν προ­κρί­των ὁµάς
ὡς κη­δείας δ’ ὁ Χίου τι­µάς
ἐµ­παιγ­µοὺς Ἰου­δαίων λαµ­βά­νει.
Τό ἀπό­σπα­σμα πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στό «λυ­ρικο-επι­κόν ποί­ημα εἰς ἄσματα τέσ­σερα» μέ τίτλο Ἅγιος Μη­νᾶς (Ἐπει­σό­διον τῆς Ἑλ­λη­νι­κής Ἐπα­να­στά­σεως). Ἀνα­φέ­ρε­ται στήν ὁμώ­νυμη Μονή, ὅπου «ἐτε­λέ­σθη ἡ σκλη­ρο­τέρα τῶν σφα­γῶν», κατά τήν Κυ­ρι­ακή τοῦ Πά­σχα τοῦ 1822.
Λα­ο­γρα­φι­κῶς κα­τα­γρά­φον­ται ἐπί­σης δη­μώδη ἄσματα μέ θέμα τήν καταστροφή τῆς Χίου, ἀκόμη καί πα­λιά «κλέ­φτικα» ἀπό τήν Πε­λο­πόν­νησο ἤ ἄλ­λες πε­ρι­ο­χές τῆς Ἑλ­λά­δας, τά ὁποῖα πι­θα­νο­λο­γεῖ­ται ὅτι με­τέ­φε­ραν Χῖοι πρό­σφυ­γες τῆς μεγάλης σφαγῆς στήν Πε­λο­πόν­νησο, μετά τήν ἐπι­στροφή τους στό νησί.
Μέσα ἀπό αὐτά τά ἔργα τῆς τέ­χνης προ­κύ­πτει τό ἐρώ­τημα πῶς μπο­ροῦμε ἐμεῖς νά στα­θοῦμε στήν συ­νέ­χεια ὅσων ἔδω­σαν τήν μαρ­τυ­ρία τῆς θυ­σίας καί τῶν δι­καίων τῆς ἐλευ­θε­ρίας σέ ὁλό­κληρη τήν Οἰ­κου­μένη. Ἡ εὐ­θύνη μας εἶ­ναι εὐ­θύνη φρου­ρῶν, εὐ­θύνη μαρ­τύ­ρων ἑνός κό­σμου, ὁ ὁποῖος δο­κι­μά­ζε­ται καί ἀγω­νί­ζε­ται γιά τήν δι­άρ­κειά του στίς συν­τε­τα­γμέ­νες τῆς ἱστο­ρίας. Καί δι­α­χρο­νι­κῶς, ὡς Ἕλ­λη­νες, στη­ρί­ζουμε στούς ὤμους ἕνα σταυρό πίστεως, ὁμο­λο­γίας καί μαρ­τυ­ρίου, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶναι καί σταυρός ἀνα­στά­σεως.
.
Ομιλία κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Μελανιούς την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 (Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των Σφαγών της Χίου)

πηγή

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΠΟΙΑ ΛΑΘΗ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΣΕ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. (+p...


ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΑ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ


Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση από Ρωσικό βιβλίο με τίτλο "ΖΕΚ-18376" το νούμερο που είχε ο στάρετς Αρσένιος.

απο orthodox voice
 "ΖΕΚ-18376"


Ήταν βράδυ. Η παράγκα είχε κλειδωθεί. Έξω ο άνεμος φύσαγε άγριος και το χιόνι είχε καλύψει τα παράθυρα. Μέσα η ατμόσφαιρα ήταν υγρή και αποπνικτική, ωστόσο ζεστή. Τα χαμηλωμένα φώτα δημιουργούσαν ένα μελαγχολικό μισοσκόταδο, πού έκανε πιο βαρύ το αίσθημα της μοναξιάς, πιο καταθλιπτικό το σκοτάδι της ψυχής. 
Κάποιες μικροπαρέες συζητούσαν χαμηλόφωνα. Μερικοί παίζανε στο ντόμινο ή στα χαρτιά το αυριανό τους συσσίτιο. Και οι περισσότεροι προσπαθούσαν ν' αποκοιμηθούν, μάταια όμως, αφού δεν τους άφηναν μήτε των άλλων οι φωνές μήτε οι δικοί τους λογισμοί.
 
Λίγο πιο πέρα άπ' το κρεβάτι του π. Αρσενίου, γύρω από έναν ξαπλωμένο κρατούμενο, μαζεύτηκαν πέντ'-έξι άτομα. Και σε λίγα λεπτά φούντωσε η λογομαχία. Το θέμα, βλέπετε, ήταν καυτό: οι κρατούμενοι και η κρατική εξουσία.
 
Μέσα σ' ένα τέταρτο της ώρας είχαν συγκεντρωθεί είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους παλαιά στελέχη του Κόμματος, διανοούμενοι, επαγγελματίες, οπαδοί του Βλάσσωφ*. Τα αίματα άναψαν.
 
Ο στρατηγός Βλάσσωφ, ο «Κουΐσλινγκ της Ρωσίας», συνεργάστηκε στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με τους Γερμανούς, επικαλούμενος «τα δεινά του κομμουνισμού» και ιδιαίτερα τις τρομοκρατικές μεθόδους του Στάλιν.
 


- Γιατί μας φυλάκισαν; Χωρίς λόγο! Που είναι η δικαιοσύνη; Όλοι τους πρέπει να τουφεκιστούν!
 
Τα πρόσωπα ήταν εξαγριωμένα, τα νεύρα τεντωμένα, τα λόγια ανεξέλεγκτα. Μόνο τρεις-τέσσερις πρώην κομματικοί - αδιόρθωτα ρομαντικοί ιδεολόγοι - προσπαθούσαν ν' αποδείξουν στους άλλους, ότι τα συνταρακτικά γεγονότα που ζούσαν, οφείλονταν σε ένα τραγικό λάθος· ότι αργά ή γρήγορα δλα θα τακτοποιούνταν ότι οι συλλήψεις και οι εκκαθαρίσεις οφείλονταν σε πλεκτάνες παρασιτικών στοιχείων ότι ό Στάλιν δεν ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά. αλλά είχε εξαπατηθεί.
 
- Εξαπατηθεί, Μα έχουν φυλακίσει τη μισή Ρωσία! Εδώ έχουμε οργανωμένο σχέδιο εξαφανίσεως των ηγετικών στελεχών, διαμαρτυρήθηκε κάποιος.
 
- Ό Στάλιν τα ξέρει όλα! Με δικές του εντολές γίνονται! πρόσθεσε ένας άλλος.
 
Πιο οργισμένος απ' όλους ήταν ένας κρατούμενος πού είχε καταδικαστεί για αντισοβιετική προπαγάνδα και απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Το πρόσωπό του είχε παραμορφωθεί, η φωνή του έτρεμε, τα μάτια του γυάλιζαν.
 
Οι οπαδοί του Βλάσσωφ, πάλι, έβριζαν και απειλούσαν και βρυχιόντουσαν σαν τα θηρία στο κλουβί.
 

- Να τα ξεκάνουμε, να τα κρεμάσουμε, να τ' αφανίσουμε τα καθάρματα του Κόμματος! ,..
 
Ένας απ' αυτούς πιάστηκε στα χέρια με τον πρώην γραμματέα μιας κομματικής επιτροπής του Λένινγκραντ, μαχητικό μπολσεβίκο από την επανάσταση του 1917, πού είχε πέσει σε δυσμένεια και είχε καταλήξει στο Ειδικό.
 
- Προδότη! φώναζε ό μπολσεβίκος στο δοσίλογο. Έπρεπε να σε είχαν τουφεκίσει για τη συνεργασία σου με τους Γερμαναράδες,
 
κι εσύ ακόμα ζεις!
 
- Τί να σου κάνω, δεν έπεσες στα χέρια μου! απαντούσε ο άλλος. Θα σε κρέμαγα! Θα σ' έλιωνα! Δεκάδες σαν κι εσένα ξεπάστρεψα, γι' αυτό μ' έστειλαν εδώ. Να όμως πού κι εσύ, ενώ τόσα χρόνια τους έγλειφες, ψοφάς εδώ μαζί μου σαν προδότης!
 
-Εγώ προδότης; Εγώ ρε; Εγώ πού στήριξα τη σοβιετική εξουσία;...
 
-Τί "εγώ" κι "εγώ" μου κοπανάς; Είσαι ή δεν είσαι φυλακισμένος σαν προδότης; Αυτό έχει σημασία. Να τη χαίρεσαι, λοιπόν, την εξουσία σου!
 
Μερικοί γελούσαν, μα η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη.
 
- Γκρεμίσατε τις εκκλησιές! Ποδοπατήσατε την πίστη! πέταξε κάποιος στον μπολσεβίκο.
 


Τότε ένας άλλος από τους συγκεντρωμένους, βλέποντας τον π. Αρσένιο να κάθεται στο κρεβάτι του, φώναξε;
 
- Έ, Πέτρε  Άντρέγιεβιτς! Πες μας τη γνώμη σου για τη σχέση εξουσίας και Εκκλησίας.
 
Ο π. Αρσένιος δεν αποκρίθηκε. Πετάχτηκαν όμως δυο παλληκαράδες από την παρέα καί τον έφεραν σχεδόν σηκωτό ανάμεσα στους άλλους.
 
Ο μπολσεβίκος αμέσως σώπασε. Είχε φιλικές σχέσεις με τον π. Αρσένιο και ήξερε τί είχε τραβήξει στίς φυλακές καί τα στρατόπεδα.
 
Όλοι περίμεναν πώς ο παππούλης θα ήταν καταπέλτης για τη σοβιετική εξουσία· όλοι, και πρώτος ο Ζιτλόφσκυ.
 
Ο Αρκάδιος Συμεώνοβιτς Ζιτλόφσκυ στο παρελθόν ήταν δημοσιογράφος, στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση μονάδας του Κόκκινου στρατού, και τέλος αναδείχθηκε σε ηγετικό στέλεχος του στρατού των δοσιλόγων. Άνθρωπος σκληρός αλλά και ικανός, ασκούσε μεγάλη επιρροή σ' όλους τους κρατούμενους οπαδούς του Βλάσσωφ. Αυτοί αποτελούσαν ξεχωριστή ομάδα μέσα στο στρατόπεδο, πού δεν είχε σχέσεις με καμιάν άλλη. Τίποτα και κανένα δεν φοβόντουσαν. Το τέλος τους το γνώριζαν. Φανατικοί αντίκομμουνιστές, είχαν αποφασίσει να πεθάνουν για την ιδεολογία τους.
 


- Έλα, παππούλη, βγάλ' τα όλα στη φόρα!
 
Μετά από μικρή σιωπή, ο π. Αρσένιος είπε ήρεμα:
 
-Πολύ έντονη αντίθεση έχει δημιουργηθεί ανάμεσά σας. Έντονη και μισάδελφη. Είναι δύσκολη, βαρειά, αφόρητη η ζωή μέσα στο στρατόπεδο. Γνωρίζουμε που θα καταλήξουμε. Γι' αυτό έχουμε γίνει τόσο σκληροί. Όλα μπορούμε, αν θέλουμε, να τα εξηγήσουμε και να τα δικαιολογήσουμε. Σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε το δικαίωμα να κακοποιούμε και να σφάζουμε.
 
"Σάς άκουσα να κατηγορείτε την εξουσία, το σύστημα, τους ανθρώπους. Κι εμένα με κουβαλήσατε εδώ μόνο και μόνο για να βρείτε έναν σύμμαχο, πού θα σας βοηθήσει να ενοχοποιήσετε την άλλη πλευρά. Λέτε, λοιπόν, πώς ο κομμουνισμός γκρέμισε εκκλησίες, φυλάκισε πιστούς, πολέμησε την Εκκλησία. Ναι, έτσι είναι. Ας εξετάσουμε όμως τα πράγματα συνολικότερα και βαθύτερα. Ας ανατρέξουμε σε όσα προηγήθηκαν. Πολύ πρωτύτερα ο λαός μας είχε χάσει την πίστη του, είχε περιφρονήσει την παράδοσή του, είχε λησμονήσει την ιστορία του, είχε αρνηθεί τα ιερά και τα όσιά του. Ποιος φταίει γιαυτό; Η τωρινή εξουσία; Εμείς φταίμε! Και τώρα θερίζουμε ό,τι σπείραμε...
 
"Ας θυμηθούμε, τι παράδειγμα έδιναν στο λαό οι διανοούμενοι, οι ευγενείς, οι έμποροι, οι δημόσιοι υπάλληλοι· και προπαντός,
 τί παράδειγμα δίναμε εμείς, οι κληρικοί. Ήμασταν οι χειρότεροι άπ' όλους! Γι' αυτό και των παπάδων τα παιδιά, βλέποντας μέσα στις οικογένειές τους την ανηθικότητα και τη φιλοχρηματία, γίνονταν οι πιο φανατικοί άθεοι, οι πιο μαχητικοί επαναστάτες. Πολύ πρίν από την επανάσταση του 1917 ο κλήρος είχε χάσει κάθε δυνατότητα καθοδηγήσεως του λάου. Είχε γίνει -- αλίμονο! -- μια κάστα επαγγελματιών, όπου βασίλευαν η απιστία καί η διαφθορά. Από το πλήθος των μοναστηριών της πατρίδας μας, μόνο πεντ'-έξι ήταν φωτεινοί φάροι του χριστιανισμού και του πνεύματος: το Βάλαμο, η Όπτινα με τους μεγάλους στάρτσι, το Ντιβέγιεβο, το Σάρωφ καί ίσως ενα-δύο ακόμα. Στα υπόλοιπα όχι μόνο την πίστη και την αρετή δεν συναντούσε κανείς, αλλά και σκανδαλιζόταν από το κοσμικό φρόνημα και την ανόητη επιδεικτικότητα. 


"Τι μπορούσε να πάρει ο λαός από τέτοιους ρασοφόρους, από τέτοιους δήθεν εκπροσώπους του Θεού; Εμείς τον σπρώξαμε στην επανάσταση, γιατί δεν του δώσαμε το καλό παράδειγμα. Δεν του εμπνεύσαμε την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την ταπείνωση. Μην τα ξεχνάτε όλα αυτά, μην τα ξεχνάτε! Γι' αυτό μας εγκατέλειψε τόσο εύκολα ο λαός.
 

Γι' αυτό αρνήθηκε μαζί μ' εμάς και το Θεό. Γι' αυτό γκρέμισε τις εκκλησιές.
 
" Δεν μπορώ, λοιπόν, να κατηγορήσω την εξουσία, το σημερινό καθεστώς. Γιατί οι σπόροι της αθεΐας έπεσαν τότε στο έδαφος πού εμείς οι ίδιοι είχαμε προετοιμάσει με τα λάθη μας και τον ξεπεσμό μας. Αυτή ήταν η αιτία και η αρχή του κακού. Όλα όσα ακολούθησαν, ακόμα και τούτο το στρατόπεδο και το μαρτύριο μας καί οι άσκοπες θυσίες τόσων αθώων ανθρώπων, δεν είναι παρά οι αναπόφευκτες συνέπειες. Φοβερά, βέβαια, όσα συμβαίνουν, αλλά, σαν πατριώτης και ιερέας, πρέπει να πω και σ' εσάς ό,τι έλεγα πάντα στα πνευματικά μου παιδιά: Την πατρίδα μας, σ' όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται, πρέπει να την αγαπάμε, να την υποστηρίζουμε, να την υπερασπιζόμαστε. Τα σημερινά δεινά θα περάσουν. Όλα κάποτε θα διορθωθούν...
 
-Χαριτωμένος είσαι, παππούλη, σφύριξε με σφιγμένα δόντια ο Ζιτλόφσκυ. Λυντσάρισμα σου χρειάζεται γι αυτό το σιχαμερό κήρυγμα! Μας κάνεις τον άγιο, μα τώρα έδειξες πώς είσαι ένας άθλιος προπαγανδιστής. Για το Ειδικό δουλεύεις!
 
Δυο χεροδύναμοι άρπαξαν αμέσως τον π. Αρσένιο και τον απομάκρυναν βίαια από την ομήγυρη.
 
Ο καβγάς κράτησε λίγο ακόμα, σιγά-σιγα όμως η παρέα άρχισε να διαλύεται. Η ώρα ήταν περασμένη κι έπρεπε όλοι να ξεκουραστούν.
 
Από την άλλη μέρα κιόλας μερικοί σκληροπυρηνικοί της ομάδας του Ζιτλόφσκυ άρχισαν να παρακολουθούν και να ταλαιπωρούν τον π. Αρσένιο. Δυο φορές τον ξεμονάχιασαν και τον ξυλοκόπησαν. Μια νύχτα έχυσαν ούρα πάνω στο κρεβάτι του. Πολλές φορές του άρπαξαν το φαγητό και τον άφησαν νηστικό.
 
Μετά απ' αυτά τα περιστατικά οι φίλοι του αποφάσισαν να τον προστατέψουν. Πώς όμως;...
 
Κάποιο βράδυ ένας άνθρωπος του Ζιτλόφσκυ, ο Ζόρα Γρηγορένκο από το Κίεβο, πλησίασε τον π. Αρσένιο.
 
-Έλα, παπά! Σε θέλει ο αρχηγός.
 
Ο παππούλης τον ακολούθησε χωρίς αντίρρηση.
 
Ο Ζιτλόφσκυ ήταν ξαπλωμένος νωχελικά στο κρεβάτι του και μιλούσε στους συντρόφους του, πού τον περιτριγύριζαν.
 
- Με ποιους είσαι, παπά; ρώτησε τον π. Αρσένιο. Μ' εμάς ή με τους μπολσεβίκους είσαι, ψυχή πουλημένη; Δουλεύεις για το Ειδικό Τμήμα, ε; Εξομολογείς τ' αδέρφια μας και μετά τα καρφώνεις σ' αυτούς τους... Θα σε περιποιηθούμε! Θα σε ξεκάνουμε, για να παραδειγματιστοϋν οι όμοιοι σου. Έλα, Ζόρα!  Ανάλαβε τον! Πρώτα, όμως, άφησε τον ν' απολογηθεί.
 
Ο Ζόρα Γρηγορένκο ήταν αντιπαθητικός σε όλους. Γεροδεμένος, πλατύσωμος, κοντόλαιμος, με το πρόσωπο παραμορφωμένο από κάποιο παλαιό τραύμα, προξενούσε ένα αίσθημα αποστροφής. Σύμφωνα με κάποιες φήμες, οι Γερμανοί τον χρησιμοποιούσαν σαν εκτελεστή των πατριωτών πού καταδίκαζαν σε θάνατο.
 
Ο π. Αρσένιος κοίταξε ατάραχα τον Ζιτλόφσκυ.
 
- Η ζωή των ανθρώπων δεν είναι στα χέρια σας, είπε με σταθερή φωνή, αλλά στα χέρια του Θεού. Μ' εσάς, πάντως, δεν συμμαχώ!
 
Κάθησε σ' ένα κρεβάτι απέναντι από τον Ζιτλόφσκυ.
 
-Μη με απειλείτε, συνέχισε. Δεν φοβάμαι! Δεν περνάνε σ' εμένα μήτε οι απειλές μήτε οι αγριάδες μήτε οι ξυλοδαρμοί. Ο Κύριος έχει καθορίσει με ακρίβεια τόσο το μήκος του επίγειου δρόμου όσο και το μέτρο των βασάνων κάθε άνθρωπου. Αν λοιπόν ο δικός μου δρόμος διακοπεί εδώ και τώρα, αυτό θα είναι το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού δεν μπορεί κανένας να το αλλάξει, ούτ' εσείς ούτ' εγώ. Εκείνο όμως που έχει σημασία, εκείνο πού πρέπει να μας φοβίζει όλους, είναι ότι θα σταθούμε μπροστά στο κριτήριο Του και θα λάβουμε την ανταπόδοση των πράξεων μας... Εγώ πιστεύω στο Θεό και τον άνθρωπο. Πιστεύω και θα πιστεύω ως την τελευταία μου πνοή. Εσείς σε τι πιστεύετε; Που είναι ο Θεός σας; Λέτε ότι θέλετε να προστατέψετε τους αδικημένους και τους καταπιεσμένους. Ωστόσο δεν κάνατε παρά αρπαγές, λεηλασίες, σφαγές, φόνους. Ρίξτε μια ματιά στα χέρια σας. Είναι ματοβαμμένα!...
 
Ο Ζιτλόφσκυ σήκωσε αμήχανα τα χέρια του και τα κοίταξε με μάτια γουρλωμένα. Ύστερα κάρφωσε το αγριεμένο βλέμμα του στον π. Αρσένιο.
 
- Πολλά λες! ούρλιαξε, καθώς τα χέρια του έπεφταν βαριά πάνω στα γόνατα.
 
- Αρκάδιε Συμεώνοβιτς! ακούστηκε από τα πάνω κρεβάτια η φωνή του Γρηγορένκο.
 
Ο παπαδάκος πήρε φόρα. Έχει έμπνευση.
 
Λες να μας κάνει καμιά διάλεξη;
 
- Σκάσε, Γρηγορένκο! τον έκοψε ο Ζιτλόφσκυ. Άστον να τα πει προτού ψοφήσει.
 
Οι παπάδες είναι σαν τους σοβιετικούς συνδικαλιστές, μια ζωή γλωσσοκοπάνε!
 
Ο π. Αρσένιος συνέχισε, αγνοώντας τα ειρωνικά σχόλια.
 
- Λέτε ότι πιστεύετε, αλλά σε τι; Βασανίσατε και σκοτώσατε τόσους ανθρώπους. Ποιος
 σας έδωσε αυτό το δικαίωμα; Αναγνωρίζετε τον Ντοστογιέφσκυ σαν μεγάλο συγγραφέα, παραδέχεστε ότι εκφράζει την ψυχή του ρώσικου λαού. Για θυμηθείτε, λοιπόν, τι περίπου λέει ο Ντοστογιέφσκυ με το στόμα του ετοιμοθάνατου στάρετς Ζωσιμά, στους Αδελφούς Καραμάζωφ: "Να μη μισείτε τους άθεους, τους κήρυκες του κακού, τους υλιστές, γιατί ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί καλοί, προπαντός στην εποχή μας. Ν' αγαπάτε το λαό του Θεοΰ... Να πιστεύετε καί να κρατάτε ψηλά τη σημαία". Η δική σας ζωή, όμως, είναι γεμάτη από πράξεις μίσους και κακίας. Έχετε ακόμα χρόνο να σκεφθείτε, να προβληματισθείτε και να διορθωθείτε. 
Ο π. Αρσένιος σηκώθηκε και έκανε να φύγει για το κρεβάτι του, μα την ίδια στιγμή ο Γρηγορένκο, μ' ένα σάλτο, έπεσε πάνω του και τον έπιασε από το λαιμό. Θα τον έπνιγε, ναι!
 
Τότε, μέσα στο μισοσκόταδο, εμφανίστηκε η θεόρατη και ρωμαλέα σιλουέτα του Ναύτη. Τον έλεγαν έτσι, γιατί ήταν πράγματι ναύτης από την Οδησσό, πού είχε καταδικαστεί σε δεκαπενταετή κάθειρξη για πολιτικούς λόγους. Πάντα ξέγνοιαστος, πρόσχαρος και καλοσυνάτος, είχε αποκτήσει τη συμπάθεια όλων. Στο στρατόπεδο, παρά τις άθλιες συνθήκες διαβιώσεως, είχε παράδοξα διατηρήσει την υγεία και τη δύναμη του.
 
Με μερικές δυνατές σπρωξιές ο Ναύτης πέρασε μέσ' από τους συγκεντρωμένους οπαδούς του Ζιτλόφσκυ, άρπαξε τον Γρηγορένκο, τον σήκωσε ψηλά σαν σακκί και τον πέταξε πάνω στους συντρόφους του.
 
- Ξέχασες, μικρέ, ότι εδώ είναι Στρατόπεδο Ειδικού Καθεστώτος και όχι αστυνομικό τμήμα των Γερμανών, του είπε με τη χαρακτηριστική προφορά της Οδησσού.
 
Ύστερα στράφηκε στον Ζιτλόφσκυ.
 
-Φρόντισε να περιμαζέψεις τους γερμανό-δουλους φίλους σου, αλλιώς θα σας σφάξουμε όλους. Ακούς; Όλους!...
 
Ο Ζιτλόφσκυ και οι σύντροφοι του τα χρειάστηκαν, γιατί στο μεταξύ είχαν πλησιάσει και άλλοι κρατούμενοι με άγριες διαθέσεις.
 
-Όσο για σένα, Γρηγορένκο, μην ξαναπλώσεις χέρι στον Πέτρο Αντρέγιεβιτς, γιατί χάθηκες! θα σε τσακίσω! Θα σε κάνω κεφτέ!... Πάμε να φύγουμε, Πέτρε Άντρέγιεβιτς, γιατί τους δίνουμε στα νεύρα. Σάς εκφράζω την εκτίμηση μου, και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες.
 

Σέ τρεις εβδομάδες ο Ζόρα Γρηγορένκο μεταφέρθηκε σε άλλη παράγκα. Ο Ζιτλόφσκυ ησύχασε και μαλάκωσε, οι αψιμαχίες όμως ποτέ δεν σταμάτησαν μέσα στο θάλαμο.

Ταλαίπωρε ηρωϊκέ Στρατηγέ Μακρυγιάννη…

:  
«Διερχόμενος δε τότε (σ.σ.μετά την καταδίκην του) όπισθεν της Ακροπόλεως και ιδών την θέσιν εις ην άλλοτε επληγώθη πολεμών υπέρ της πατρίδος κατά των τυράννων αυτής, ήρχισε μετά καρδίας γενναίας εν τραγούδιον ηρωϊκόν μέχρι της φυλακής του, κινήσας εις την περιπαθεστέραν συναίσθησιν τους συνοδεύοντας αυτόν. Εις την φυλακήν τον περιέμενεν η σύζυγος και τα τέκνα του δια να ασπασθώσιν την δεξιάν του. Ο Μακρυγιάννης απέπεμψεν αυτά, λέγων ότι πρέπει να ευχαριστώνται μάλιστα διότι κατεδικάσθη αδίκως και διότι αποθνήσκει, αφήνων μίαν κοινωνίαν, από την οποίαν προ πολλού απελπίσθην».

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ:


 Παναγιώτατος, ἀκολουθώντας κατά γράμμα τήν οἰκουμενιστική τακτική τοῦ προκατόχου του κυρο Ἀθηναγόρα, ἀναφέρθηκε στην ὁμιλία του σ’ αὐτόν, χαρακτηρίζοντάς τον «ὁραματιστή» καί παράλληλα ἐξέφρασε τήν ἀπογοήτευσή του γιά τήν μή συμμετοχή τῶν Πατριαρχείων Γεωργίας καί Βουλγαρίας στούς διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους. Ἡ οἰκουμενιστική αὐτή αἰχμαλωσία ἀποδεικνύεται ἐν τοῖς πράγμασι ἀπό τίς ἀνιστόρητες, πρωτοφανεῖς καί καινοφανεῖς οἰκουμενιστικές πράξεις καί ἐνέργειες, ὅπως  urbi et orbi υἱοθέτηση καί ἐφαρμογή τῶν κακοδόξων θεωριῶν περί «το διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ δογματικοῦ συγκρητισμοῦ, τῆς Μιᾶς και συγχρόνως Διηρημένης Ἐκκλησίας, τῆς Διευρημένης Ἐκκλησίας, τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς βαπτισματικῆς θεολογίας, τῆς Παγκοσμίου ἀοράτου Ἐκκλησίας, τῶν κλάδων, τῶν δύο πνευμόνων, τοῦ δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ καί μαξιμαλισμοῦ, τῆς μεταπατερικῆς, νεοπατερικῆς καί συναφειακῆς αἱρέσεως, τῆς εὐχαριστηριακῆς θεολογίας, τῆς μετασυνοδικῆς θεολογίας, τῶν ἐλλειματικῶν καί μή πλήρων «Ἐκκλησιῶν», τῆς περιεκτικότητος, τῆς ἐλλειματικῆς καί μή πλήρους μυστηριολογίας, τῆς μετατροπῆς τῆς οἰκονομίας σέ ἀκρίβεια καί δόγμα», οἱ ὁποῖες, βεβαίως, τυγχάνουν ξένες καί ἀλλότριες τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς διδασκαλίας καί θεολογίας.

ΑΣ ΤΟΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥΛΗ!


Orthodox Sunshine - Ορθόδοξο ήλιο


π. Νικόλαος Μανώλης, Προσευχή για το Έθνος - Ντρέπομαι που είμαι απόφοιτ...


Οἱ φύλακες δὲν ἔχουν γνῶσιν!

 

Πρωτοπρ. Δημήτριος Στανιλοάε
Ο φύλακες δν χουν γνσιν!
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Πόσοι χριστιανο χαίρονται πο εναι ρθόδοξοι κα δοξολογον γιατ τ Θεό; Πόσοι χουν γευθε τος πνευματικος καρπος τς ν Χριστ ζως; Πόσοι ρνονται τς οκουμενιστικς θεωρίες τν μεγαλόσχημων κληρικν, ο ποοι νομίζουν τι πόθεση τς κκλησίας εναι ποκλειστικ δική τους κα ο πιστοί, τ νώνυμο πλθος, πρέπει ν πακούει, γιατ χουν γνσιν ο φύλακες, πως ψευδς σχυρίζονται, τν ρα πο τος βλέπουμε ν χουν νυστάξει στ βίγλα τους, ν θ πρεπε ν παρατηρον κα ν λέγχουν τς κινήσεις τν χθρν τς πίστεως, πο δν εναι λλοι π τος αρετικος κα ν νημερώνουν σχετικ τος πιστούς;
Στ ρωτήματα πο νέφερα εκολα μπορομε ν πομε τι δν εναι πολλο ο ντως ρθόδοξοι χριστιανοί, ννο τος γρυπνους κα γωνιζόμενους.
πάρχει, στόσο, καλ προαίρεση σ πολλούς, ρκε ν πισημανθε μέγιστος κίνδυνος Μία, γία, Καθολικ κα ποστολικὴ Ἐκκλησία ν θεωρηθε μία π τς πολλς «κκλησίες», πο πάρχουν κα τότε πτώση θ εναι μεγάλη.
Εναι νάγκη ν κούγεται καθαρς λόγος πέρ τς ρθοδοξίας, χωρς ν πολογίζει κανες τυχν ντιδράσεις τν οκουμενιστν, σο ψηλ κα ν βρίσκονται. Πρέπει ν μιλμε γι τος αρετικούς, Παπικος κα Προτεστάντες, μ τος ποίους, λίμονο, πικοινωνον, συμπροσεύχονται κα συνευφρένονται ο δικοί μας οκουμενιστς σν ν μσυμβαίνει τίποτα. Δν καταλαβαίνουν τι φωτιά πο χουν νάψει, γιγαντώνεται κα κατακαίει τ ερ κα τ σια τς πίστεώς μας.
πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλοάε, καθηγητής, εχε πισημάνει ατν τν κίνδυνο κα τόνιζε τι ρθοδοξία εναι μία κα μοναδικ κκλησία. Τ λόγια του εναι ποκαλυπτικ κα πειστικά: «Ἡ Ὀρθοδοξία εναι μόνη κκλησία, μόνη λήθεια κα οκουμενικὴ ἀποστολή της δν δύναται ν εναι λλη, ε μ πλήρης μολογία ατς τς ληθείας. Δυτικς Χριστιανισμς εναι νενοθευμένος π το ρθολογισμο κα πώλεσε τν ννοιαν κα τν κατοχν το Θείου Μυστηρίου κα τν πλήρη ποτελεσματικότητα τς σωτηρίας. Θεωρ ναγκαον, πως κουσθ, μετ πάσης δυνάμεως, λήθεια ατη σήμερον, τε κίνδυνος τς λισθήσεως πρς τς σχετικοκρατικς θεωρίας εναι τόσον μέγας κα μεταξ ατν τν ρθοδόξων θεολόγων».
Μακαρίζω τος ταπεινος κληρικος κα λαϊκούς, ο ποοι ζον μέσα στν κκλησία, εναι ζωνταν μέλη της κα λπίζουν τι θ πετύχουν τσωτηρία τς ψυχς τους, ζητώντας ν μετανοί τ λεος το Θεο.

Ορθόδοξος Τύπος, 28/3/2014 και dtatsis.blogspot.gr

Ιωάννης Τάτσης, «Αγία και Μεγάλη» μόνο μία Σύνοδος σύμφωνη με τους Αγίους Πατέρες

 

«Αγία και Μεγάλη» μόνο μία Σύνοδος σύμφωνη με τους Αγίους Πατέρες
του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Στη Σύναξη των Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών που συνήλθε στο Φανάρι και ολοκληρώθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας αποφασίστηκε η λεγόμενη «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος των Ορθοδόξων Εκκλησιών» να συγκληθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2016. Ασχέτως του εαν μέχρι τότε θα προκύψουν εμπόδια που θα οδηγήσουν σε αναβολή της σύγκλησης, είναι σαφές ότι το Φανάρι επιδιώκει με κάθε τρόπο η Σύνοδος αυτή να συγκληθεί άμεσα και σίγουρα επί ημερών Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Είναι μάλιστα εμφανής η προσπάθεια να δοθεί στη Σύνοδο αυτή πολύ μεγάλη βαρύτητα και ιστορική σημασία μολονότι έχει πλέον εγκαταλειφθεί ο αρχικός της χαρακτηρισμός ως Ογδόης Οικουμενικής Συνόδου.
Για τη σύγκληση της Συνόδου αυτής υπάρχουν πολλά ερωτήματα όπως γιατί δεν γνωστοποιούνται στον ευρύτερο θεολογικό και εκκλησιαστικό κόσμο τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και η μέχρι σήμερα προετοιμασία τους. Οι Ιεράρχες των Ορθοδόξων Εκκλησιών θα αποφασίσουν δηλαδή για τον πιστό κλήρο και λαό χωρίς αυτόν;
Μείζον θέμα είναι το ποιοι Ιεράρχες θα συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων αυτής της «Μεγάλης Συνόδου». Οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν συγκλήθηκαν ούτε ως «Οικουμενικές» ούτε ως «Μεγάλες» αλλά αναγνωρίστηκαν εκ των υστέρων ως «Οικουμενικές» λόγω της εγκυρότητας των αποφάσεων τους. Οι άγιοι Πατέρες που συμμετείχαν σε αυτές ήταν πραγματικά θεοφόροι, σκεύη εκλογής του Αγίου Πνεύματος και για τούτο έλαβαν αποφάσεις αγιοπνευματικές. Οποιαδήποτε σύγκριση των μεγάλων Πατέρων που συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους με κάποιους από τους Ιεράρχες που εκπροσωπούν σήμερα τις Ορθόδοξες Εκκλησίας στις συνάξεις Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών δημιουργεί εύλογη ανησυχία στους παρακολουθούντες με αγωνία τις εξελίξεις. Ιεράρχες που διακρίνονται για την πιστότητά τους στην αγιοπατερική Παράδοση της Εκκλησίας μας και για τους αντιοικουμενιστικούς τους αγώνες αποκλείονται μεθοδικά από τέτοιες πανορθόδοξες συναντήσεις για να μην προκαλέσουν τριγμούς στα φαναριώτικα –και όχι μόνο- σχέδια προώθησης του οικουμενισμού και μιας εκκοσμικευμένης «ορθοδοξίας».
Το κύρος της λεγόμενης «Μεγάλης και Αγίας Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών» όποτε και εάν συγκληθεί, δεν θα κριθεί ούτε από το πλήθος των Ιεραρχών που θα συμμετέχουν σε αυτήν ούτε από την πλειονότητα των ψήφων με τις οποίες θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Το κύρος της θα κριθεί από τη συμφωνία των αποφάσεων της με την παραδοθείσα από τους αγίους Πατέρες Πίστη της Εκκλησίας μας. «Μεταπατερικές» αναθεωρήσεις της Πίστης, των Ιερών Κανόνων και της πνευματικής ζωής δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ακόμη κι αν κάποιοι επιχειρήσουν να τις περιβάλλουν με το «κύρος» μιας «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου».
Ορθόδοξος Τύπος, 28/3/2014

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος απαντά στους παραχαράκτες της Ιστορίας

 

ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΨΕΥΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ!
Αναφερόμεθα στις προχθεσινές (25 Μαρτίου 2014 -βλ. http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.ellada&id=32728) προκλητικές Δηλώσεις τoυ συγγραφέα - διαστρεβλωτού της Ελληνικής ιστορίας κ. Νικ. Δήμου, με τίτλο:  "Πότε θα διδαχθούν τα παιδιά την αλήθεια για το 21;" Ο περίεργος αυτός και συγχρόνως αδιάντρoπος άνθρωπος, που αποτελεί ένα κομμάτι της κοινωνικής ζωής, με τις "Δηλώσεις" του υπερέβη καθε όριο ευπρεπείας! 

Εμείς από τη θέση αυτή θα σχολιάσουμε μόνο ένα μικρό μέρος των Δηλώσεων του, αυτό που αναφέρεται στήν ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας, στον Παλαιών Πατρών Γερμανό καί στο Λάβαρο της Επαναστάσεως. Προκαταβολικά λέμε, ότι στούς "κατ' επίγνωσιν" ψεύστες και τους παραχαράκτες της ιστορίας δεν χρειάζεται καμμιά ευγένεια! Γι' αυτό και, κυριευμένοι από ιερή αγανάκτηση, αφήνουμε πίσω την ευγένεια και την ευπρέπεια, και χρησιμοποιούμε μια γλώσσα αυστηρή, όπως πρέπει στους ψευδολόγους!  
Ο υπηρέτης του ψεύδους, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ισχυρίσθηκε και τα εξής:

Η Εκκλησία όχι μόνο δεν πρωτοστάτησε στον Αγώνα αλλά τον πολέμησε με κάθε τρόπο. Αφόρισε τον Ρήγα Φεραίο, εναντιώθηκε στις «σατανικές» απόψεις για ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία που έρχονταν από την Δύση και τελικά αφόρισε και την ίδια την επανάσταση. Φυσικά κανείς δεν ήταν στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός όχι μόνο δεν σήκωσε το λάβαρο (που φτιάχτηκε μετά από 50 χρόνια) αλλά έβριζε τον επαναστάτη Παπαφλέσσα ως «εξωλέστατον».
Εμείς του απαντάμε με ιστορικά ντοκουμέντα: Στο Παρίσι, στις 6 Ιουνίου 1821, στην εφημερίδα "Le Constitutionnel" δημοσιεύθηκε η Διακήρυξις του Παλαιών Πατρών Γερμανού, η οποία εξεφωνήθη, όπως αναφέρει η ίδια η ανταπόκριση, εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους Βελιά, την 8ην (20ήν) Μαρτίου 1821.
Από τη θέση αυτή προκαλούμε τον κ. Δήμου χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση:
  • είτε να αποδείξει, ότι το δημοσίευμα αυτό είναι πλαστό,
  • είτε να ζητήσει δημοσίως συγγνώμην για το μεγάλο ψέμμα, το οποίον ετόλμησε να εκστομίσει!  
  • Εάν δεν πράξει ένα από τα δύο, τότε θα παραμείνει στη συνείδηση των Ελλήνων ως ένας μεγάλος διατρεβλωτής της ιστορίας και εν τοιαύτη περιπτώσει άξιος όχι μόνον να τον φτύσουμε κατά πρόσωπο, αλλά και για να τον πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων, εκει πού πετάμε τα άχρηστα χαρτιά και τα σκουπίδια! Μάλιστα, να τον πετάξουμε μαζί με την κα Ρεπούση, που μας ωμίλησε "για τον συνωστισμό της Σμύρνης"!!!!!! Σ' αυτούς να προσθέσουμε και τους παράγοντες του τηλεοπτικού Σταθμού ΣΚΑΪ, που και αυτοί υπηρετούν το σχέδιο στρεβλώσεως της ιστορίας μας.
  • Έλληνες, ξυπνήστε! Σηκωθείτε από τον καναπέ της αδιαφορίας!Υπερασπισθήτε την εθνική μας αξιοπρέπεια!
Αίγιον, 27 Μαρτίου 2014
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ  

ΣΗΜ.  Είπε και άλλες βλακείες ο κ. Δήμου, όπως π.χ. ότι: 

" Η επανάσταση του 21 απέτυχε ολοκληρωτικά. Μετά την εισβολή του Ιμπραήμ δεν είχε μείνει ούτε μία επαναστατική εστία. Ελευθερωθήκαμε μόνο χάρη στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων – και την δράση τους στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Ήταν η πρώτη – και η καλύτερη –«ανθρωπιστική επέμβαση» της ιστορίας)" .
Αλλά δεν θα απαντήσουμε σε όσα ανιστόρητα είπε ο αδιάντροπος αυτός υπηρέτης του ψεύδους, καθ' όσον μπροστά στο παραπάνω ψέμμα περί Αγίας Λαύρας κλπ. όλα τα άλλα είναι ασήμαντα. Εν πάση περιπτώσει ο αγράμματος κ. Δήμου ας πληροφορηθή, ότι η τελευταία μεγάλη Μάχη κατά του Ιμπραήμ Πασά έγινε στην ιστορική Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στις 24 Ιουνίου 1827. Εκεί οι Μοναχοί κατετρόπωσαν τα στρατεύματα του Ιμβραήμ Πασά και έγραψαν λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας. Ήταν η τελευταία αναμέτρηση με τον Ιμβραήμ, ο οποίος έπειτα από αυτή  τη μάχη, τα μάζεψε και ξεκουμπίσθηκε! Και έτσι καταπαγιώθηκε η Ελληνική Επανάσταση! 
 Κύριε Δήμου σας ερωτώ:
 Έγινε αυτή η Μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου; Ναί ή Όχι;

 + Ο Κ & Αι Α.ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ LE CONSTITUTIONNEL
JOURNAL DU COMMERCE, POLITIQUE ET LITTERAIRE
ΠΑΡΙΣΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
Διακήρυξις του Γερμανού, Εξάρχου της πρώτης κατά την τάξιν Αχαΐας,
         Αρχιεπισκόπου Πατρών, προς τον Κλήρον και τους πιστούς της Πελοποννήσου, η οποία                          εξεφωνήθη εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους Βελιά                    την 8ην(20ην) Μαρτίου 1821

      «Πολυαγαπημένοι μας αδελφοί, ο Κύριος, ο οποίος ετιμώρησε (ενν. διά της υποδουλώσεως εις τον κατακτητήν) τους πατέρας μας και τα τέκνα των, σας αναγγέλλει διά του στόματός μου το τέλος των ημερών των δακρύων και των δοκιμασιών.  Η φωνή Του είπε ότι θα είσθε ο στέφανος του κάλλους Του και το διάδημα της Βασιλείας Του. Η αγία Σιών δεν θα παραδοθή πλέον εις την ερήμωσιν (Ησαΐα, 62,3).  Ο ναός του Κυρίου, ο οποίος εβεβηλώθη, ωσάν ένας άθλιος χώρος, τα σκεύη της δόξης, τα οποία εσύρθηκαν εις τον βούρκον (Α Μακαβ. 2, 8-9), θα γίνουν καταιγίς!  Η άβυσσος την άβυσσον επικαλείται (Ψαλμ. 41,8) η παλαιόθεν (δηλ. η εγνωσμένη) ευσπλαγχνία του Κυρίου (Θρήνοι Ιερεμίου 5,1) θα επισκιάση τον Λαόν Του.
      Η φυλή των Τούρκων υπερέβη το μέτρον των ανομιών, η ώρα του καθαρμού έφθασε, συμφώνως προς τον λόγον του Αιωνίου: «να πετάξης έξω, να διώξης, τον σκλάβον και τον υιόν του» (Γενεσ. 21,10).  Να είσθε, λοιπόν, αγαπημένοι, ω γένος των Ελλήνων, φυλή Ελληνική, (ενν, καθώς είσθε) δύο φορές δοξασμένοι από του Πατέρες σας, οπλισθήτε με τον ζήλον του Θεού, έκαστος εξ υμών ας ζωσθή την ρομφαίαν του, διότι είναι προτιμώτερον να αποθάνη τις με τα όπλα ανά χείρας, παρά να καταισχύνη τα ιερά της Πίστεώς του και την Πατρίδα του (Ψαλμ. 44,4).  Εμπρός λοιπόν «ας συντρίψωμεν τα δεσμά, τον ζυγόν ο οποίος επικάθηται επί την κεφαλήν μας» (Ψαλμ. 2,3), διότι είμεθα οι κληρονόμοι του Θεού και οι συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού (Ψαλμ. 8,17). 
      Οι άλλοι, και όχι εμείς οι Ιερωμένοι (κατά λέξιν: εκτός του Ιερατείου σας), θα σας ομιλήσουν διά την δόξαν των προγόνων σας.  Εγώ όμως θα σας επαναλάβω το όνομα του Θεού, προς τον Οποίον οφείλομεν αγάπην ισχυροτέραν και από τον θάνατον (Άσμα Ασμάτων 8,6).
      Αύριον, ακολουθούντες τον Σταυρόν, θα βαδίσωμεν προς αυτήν την πόλιν των Πατρών, της οποίας η γη είναι ηγιασμένη από το αίμα του ενδόξου Μάρτυρος Αποστόλου Αγίου Ανδρέου.  Ο Κύριος θα εκατονταπλασιάση το θάρρος σας.  Ίνα δε προστεθούν εις υμάς αι αναγκαίαι δια να αναζωογονηθήτε δυνάμεις, σας απαλλάσσω από την νηστείαν της Τεσσαρακοστής, την οποίαν τηρούμεν.
      Στρατιώται του Σταυρού, ότι καλείσθε να υπερασπισθήτε, είναι αυτό τούτο το θέλημα του Ουρανού!  Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είσθε ευλογημένοι και συγκεχωρημένοι από πάσας τας αμαρτίας σας».

 *************************

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Date: Tue, 25 Mar 2014 17:20:08 +0000
From: ekarabatsis@yahoo.gr
Subject: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓ. ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΪ "1821"

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821: ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΗ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΪ "1821".

Αγαπητέ κ. Πορτοσάλτε,
Στην συνημμένη δεύτερη επιστολή μου (8/2/2011) σας είχα γράψει μεταξύ άλλων:
"ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ.
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΒΓΑΖΕΙ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ, ΛΕΩΝΙΔΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣ ΔΙΑΚΟΥΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΔΕΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΔΕΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΔΕΣ, ΚΛΠ,   ΚΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΓΑΖΕΙ  ΕΦΙΑΛΤΕΣ, ΠΗΛΙΟ-ΓΟΥΣΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ-ΠΡΟΔΟΤΕΣ.". 
Εσείς λοιπόν, αντί  να καλέσετε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ  αναγνωρισμένους και καταξιωμένους ιστορικούς όπως π.χ. τον συγγραφέα κ. Σαράντο Καργάκο ή τον ΑκαδημαϊκόΚωνσταντίνο Δεσποτόπουλο , οι οποίοι είναι άριστοι γνώστες των γεγονότων της 400χρονης σκλαβιάς (Τουρκοκρατίας) και της ηρωικής Επαναστάσεως του 1821,  αντιθέτως  (εσείς) καλέσατε  τον κ. Βερέμη και τον κ. Τατσόπουλο (δημοσιογράφο και όχι ιστορικό). 
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω:
Ο κ. Βερέμης δεν ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής του παιδαγωγικού ιστιντούτου και άρα ο άμεσος προϊστάμενος και ο εποπτεύων την κ. Ρεπούση, η οποία στο σχολικό βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού  έγραψε ότι (το έτος 1922) στη Σμύρνη δεν έγινε σφαγή των Ελλήνων αλλά "συνωστισμός";;; 
Τι άλλο περισσότερο θα μπορούσαν να προσφέρουν όλοι αυτοί οι εθνομηδενιστές και αποδομητές της ελληνικής ιστορίας εκτός από το να παρουσιάσουν στην πιο τουρκική της εκδοχή την παραγωγή ΣΚΑΪ - "1821";
Αν όμως οι κύριοι αυτοί πήγαιναν στην Τουρκία και αποτολμούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο στην ιστορία των Τούρκων, δεν ξέρω πόσα  24ωρα θα επιβίωναν εκεί. 

Σήμερα όμως, χάρις στην ένδοξη επανάσταση του 1821 που ποτίστηκε με το αίμα των ηρώων και τ
ων μαρτύρων (και η οποία κατασυκοφαντήθηκε ελεεινά στην εκτρωματική παραγωγή ΣΚΑΪ "1821" από τους εθνομηδενιστές-αποδομητές καλεσμένους της τηλεοπτικής σας εκπομπής),  μπορεί ο καθένας να εκφράζεται ελεύθερα ακόμη και οι προδότες. 
  

Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι τα γιγάντια ηθικά και ηρωικά αναστήματα των αγωνιστών του 1821 δημιουργούν  συμπλέγματα κατωτερότητας στους σημερινούς Νενέκους, στα βακτηρίδια της τηλεοράσεως και στα αποβράσματα της δημοσιογραφίας.   Αλλά όμως εσείς κ. Πορτοσάλτε έπρεπε να τα ανεχθείτε όλα αυτά;  Μήπως  (μαζί με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη) έπρεπε να βροντοφωνάξετε: - Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους ;;;

Ο διαπρεπής ιστορικός κ. Σαράντος Καργάκος γράφει:  

 " Έχουμε σήμερα ξεπεράσει την Τουρκοκρατία;
Είναι πάρα πολ­λοί που τη νοσταλγούν. Γιατί νομί­ζουν ότι δεν θα γίνουν ραγιάδες, αλ­λά θα γίνουν φαναριώτες. Στην πραγ­ματικότητα θα γίνουν γενίτσαροι. Εμείς αγωνιστήκαμε, θυσιαστήκα­με για να αποτινάξουμε τον τουρ­κικό ζυγό, ή τον οθωμανικό ζυγό. Τώρα γίνεται μόδα ο νεοθωμανισμός. Από τον Ευρωπαϊσμό περνάμε στον Οθωμανισμό. Πρέπει να έχετε υπό­ψη ότι απογόνους δεν άφησε μόνο ο Κολοκοτρώνης αλλά και ο Νενέκος. Και φαίνεται ότι στέρεψαν οι από­γονοι του Κολοκοτρώνη και κυρι­αρχούν οι απόγονοι του Νενέκου. Πάντως το επ' εμοί, για να μεταχειρι­στώ μια φράση του Παπαδιαμάντη, «εφόσον φρονώ και αναπνέω δενθα πάψω να αγωνίζομαι γι αυτά τα οποία εδίδασκα επί ζωής». Ούτε να κάνω τούμπες όπως κάνουν μερι­κοί για να γίνονται αρεστοί στους εκάστοτε ισχυρούς της γης."

 

http://www.sarantoskargakos.gr/content/σαράντος-καργάκος-ένας-σύγχρονος-δάσκαλος-του-γένους?page=0%2c1


 Θα έπρεπε λοιπόν κ. Πορτοσάλτε να υποδείξετε στους νεοφανέντες γενιτσάρους, που πλαστογράφησαν και παραχάραξαν την ιστορική αλήθεια στην παραγωγή ΣΚΑΪ-"1821", πως πρέπει «να ψάξουν τις μαρτυρίες των σκλάβων και όχι τις διαβεβαιώσεις του τυράννου»... Σε συνέχεια λοιπόν των δύο συνημμένων προγενέστερων επιστολών μου (με ημερομηνίες 17/1/2011 και 8/2/2011) σας παραθέτω τις ιστορικές μαρτυρίες που κονιορτοποιούν και ξεσκεπάζουν τα άθλια εθνομηδενιστικά ψεύδη των κ.κ. Βερέμη και Τατσόπουλου: 

1)   Αγία Λαύρα - 25η Μαρτίου 
Μια αδιάσειστη μαρτυρία που αποδεικνύει ότι η επανάσταση άρχισε στην Αγία Λαύρα είναι η μαρτυρία της Γαλλικής εφημερίδας LE CONSTITUTIONNEL  (Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ) που ευρίσκεται στην αρχή της επιστολής αυτής (τέταρτο συνημμένο αρχείο).  Επίσης, ευρίσκεται και στην αμέσως παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση. 
Συγκεκριμένα,  η εν λόγω εφημερίδα εκδόθηκε στο Παρίσι (6/7/1821) και δημοσιεύει, μαζί με το γεγονός της επαναστάσεως στην Αγία Λαύρα, ολόκληρη την ομιλία του Παλαιών Πατρών Γερμανού.
Δείτε επίσης και πολλές άλλες συγκλoνιστικές  ιστορικές μαρτυρίες που υπάρχουν στο  pdf  της παρακάτω ηλεκτρονικής διεύθυνσης
http://library.antibaro.gr/video/1821/antikroush-1-antibaro-25martiou.pdf 


Περισσότερες αδιάσειστες ιστορικές μαρτυρίες για την Αγία Λαύρα - 25η Μαρτίου,  υπάρχουν και στις παρακάτω διευθύνσεις: video: Π.Π. Γερμανός και Ελληνική επανάσταση 1821 (Χολέβας Κων/νος) http://www.youtube.com/watch?v=6mXNzN1upSo&feature=related

http://antibaro.gr/node/1366

http://www.youtube.com/watch?v=WGS7FLZsO_Q&playnext=1&list=PL5233899FB1A77704
 

2)    Οι εξεγέρσεις 1453-1821 αποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρξε «ευημερία κατά την Οθωμανική διοίκηση»  ειδικά όσον αφορά τους σκλαβωμένους ραγιάδες (υπόδουλους). 

Περισσότερα στις παρακάτω ιστορικές μαρτυρίες:http://library.antibaro.gr/video/1821/antikrouseis_3_tourkokratia.pdf 
3)  Το κρυφό  ΣχολειόΜαρτυρίες και πρωτογενείς πηγές:

http://library.antibaro.gr/video/1821/antikroush-2-antibaro-tourkokratia.pdf

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&contents=contents_Genos.asp&main=ecclesia_history&file=8/8.10.htm

http://antibaro.gr/node/1364


Στα συνημμένα αρχεία της παρούσας επιστολής, δείτε στο (πέμπτο) προσαρτημένο αρχείο με τίτλο  "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"  τι αναφέρει ο μεγάλος αυτός ακαδημαϊκός σε ένα απόσπασμα από το έργο του "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ".

Eπίσης, στα παρακάτω video δείτε και ακούστε  τι λέει ο διαπρεπής ιστορικός και συγγραφέας  κ. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΪ 1821:


4)  Ο πατριάρχης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Ε΄
 

Κατ΄ αρχάς:

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ (ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΪΑ), ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ε΄ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΠΙΛΩΝΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ !  Όπως φαίνεται στην επιστολή (20/12/1820), ο Πατριάρχης δίνει οδηγίες στον Επίσκοπο για την οργάνωση των κινήσεων υπό άκρα μυστικότητα, ζητώντας του παράλληλα να εξαπατάει τους Τούρκους με ψέματα για να κρύψει την προετοιμασία για τον Αγώνα!  ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΕΛΕΕΙΝΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ε'! Δείτε το σχετικό βίντεο:

ανάγνωση επιστολής Γρηγορίου Ε΄ από τον Αρχιεπίσκοπο


Αν και ο άγιος Εθνο-ιερομάρτυρας Γρηγόριος Ε΄ δεν έχει ανάγκη από τη δική μας υποστήριξη,  σας προτρέπω να διαβάσετε τις παρακάτω ιστορικές μαρτυρίες:

Κων/νος Δεσποτόπουλος (Ακαδημαϊκός): η ηθική αυτοθυσία του Πατριάρχη το 1821

http://www.egolpion.com/grhgorios_filikh.el.aspx

http://www.egolpion.com/grhgorios_aforismos.el.aspx

http://antibaro.gr/node/876

http://antibaro.gr/fakelos/1821

http://www.oodegr.com/neopaganismos/pateres/grigoriosE2.htm

http://clubs.pathfinder.gr/eikosiena/252048

Έπειτα απ΄ όλα αυτά τα κατάπτυστα ψεύδη των εθνομηδενιστών και πλαστογράφων της Ελληνικής ιστορίας (στην παραγωγή ΣΚΑΪ-"1821")  τους οποίους εσείς υποδεχθήκατε αδιαμαρτύρητα στην σχετική τηλεοπτική εκπομπή σας (προφανώς λόγω άνωθεν υποδείξεων), σας απομένουν δύο επιλογές.Δηλαδή κύριε Πορτοσάλτε: Δυοίν Θάτερον  (ένα από τα δύο).  Ή  ΘΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ (ΩΣ  ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ)  Ή  ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ.
Διαφορετικά θα μείνετε στην αντίληψη των νεοελλήνων  ως συνεργός και αρωγός των διαστρεβλωτών της Ιστορίας μας
, ήτοι των σύγχρονων Νενέκων. Ίσως να μου απαντήσετε ότι στη σημερινή εποχή δεν ευδοκιμούν οι Θουκυδίδηδες και οι Ηρόδοτοι. Αντιθέτως ευδοκιμούν οι Νενέκοι.
Σ'  αυτή την περίπτωση κρίμα σε σας. Γιατί μέχρι τώρα, σας είχα σε μεγάλη υπόληψη.   Παραιτηθείτε λοιπόν ή διαχωρίστε τη θέση σας από τους σύγχρονους Νενέκους. Έτσι πιστεύω θα έκανε κάθε Έλληνας που είναι γνήσιος και όχι "γιαλαντζί".  

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=65543&colid=&catid=26&dt=2011-03-27%200:0:0&page=2&mode=1&page=1&mode=1

Φιλικά,
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οικονομολόγος,  Μ.Α.
κιν.    6975750111       
==================================================================================================
--- Στις Τρίτ., 08/02/11, ο/η evaggelos karabatsis <ekarabatsis@yahoo.gr> έγραψε:

Από: evaggelos karabatsis <ekarabatsis@yahoo.gr>
Θέμα: Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ "1821"
Προς: "ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ" <portosalte@skai.gr>
Κοιν.: kathimerini@kathimerini.gr
Ημερομηνία: Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2011, 3:16

Αγαπητέ κ. Πορτοσάλτε,
με την από 17/1/2011 επιστολή μου προς την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", την οποία κοινοποίησα και σε σας,  θέλησα να σας επιστήσω την προσοχή για τα ιστορικά ψεύδη της παραγωγής του ΣΚΑΪ "1821", της οποίας η προβολή θα άρχιζε μετά από οκτώ ημέρες (25/1/2011). Δυστυχώς,  γνώριζα εκ των προτέρων το περιεχόμενο της εν λόγω παραγωγής,  αφού ο επιστημονικός σύμβουλος κ. Βερέμης ήταν  διευθυντής της επιτροπής του παιδαγωγικού ιστιντούτου και άρα ο άμεσος προϊστάμενος και  εποπτεύων την κ. Ρεπούση, η οποία  (όπως είναι γνωστό)  στο σχολικό βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού  έγραψε ότι,  στη Σμύρνη (το έτος 1922)  δεν έγινε σφαγή των Ελλήνων από τους Τούρκους αλλά...   "συνωστισμός".

Σύμφωνα με τον  πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα κ. Κωνσταντίνο Χολέβα: "Εν αρχή ην η κ. Ρεπούση που προσπαθούσε να πείσει τα ελληνόπουλα ότι η Τουρκοκρατία ήταν μία ιδανική περίοδος για τους προγόνους μας. Στη συνέχεια ήλθε η τετράτομη ιστορία των Βαλκανίων που χρηματοδοτήθηκε από τον γνωστό χρηματιστή Τζορτζ Σόρος και κινείται στη ίδια γραμμή υπέρ των Οθωμανών. Μετά ήλθε στην επικαιρότητα η άποψη ότι πριν από το 1821 δεν υπήρχε συγκροτημένη ελληνική εθνική συνείδηση, αλλά οι Ευρωπαίοι Διαφωτιστές μάς έμαθαν να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Όλα αυτά τα ιδεολογήματα συγκεντρώνονται σήμερα στη νέα τηλεοπτική σειρά του ΣΚΑΪ για το 1821".

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί προσπάθησα εγκαίρως να αποτρέψω την εμπλοκή του εγκρίτου δημοσιογραφικού ονόματός σας, σε αυτή την  ανιστόριτη και εθνομηδενιστική παραγωγή "1821", με την οποία επιχειρείται η διαστροφή και η παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας.

Στο παρακάτω video o κορυφαίος Έλληνας ιστορικός και συγγραφέας κ. Σαράντος Καργάκος, αποδεικνύει με αδιάσειστα επιχειρήματα την ύπαρξη Κρυφού Σχολειού και απευθυνόμενος στους (ως άνω) "αρνητές" του Κρυφού Σχολειού, λέει: "Πρώτον να καθίσουν να διαβάσουν, γιατί τα πτυχία τους αξίζουν όσο και οι αφίσες των Εξαρχείων. Είναι αδιάβαστοι. Είναι αμελέτητοι....".
http://www.youtube.com/watch?v=m9tSSCU16OY   

Περισσότερα για το Κρυφό Σχολειό μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω Διευθύνσεις:
http://palio.antibaro.gr/religion/diakonia_krufosxoleio.php

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&contents=contents_Genos.asp&main=ecclesia_history&file=8/8.10.htm

Επίσης, ο κ. Φάνης Ι. Κακριδής (ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων),στην εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ", αποδέχεται την ύπαρξη Κρυφού Σχολειού στηριζόμενος στις πολύτιμες μαρτυρίες του Γάλλου συγγραφέα R. Puaux. Όπως μάλιστα ο ίδιος ομολογεί, στην αρχή είχει παρασυρθεί και ήταν έτοιμος να απορρίψει το Κρυφό Σχολειό:
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=96380&wordsinarticle=%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82%3b%CE%AE%3b%CE%B8%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82


Καταπληκτικά είναι και τα παρακάτω ερωτήματα που θέτει προς τους δημιουργούς της παραγωγής "1821", ο πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας κ. Κωνσταντίνος Χολέβας:
http://antibaro.gr/node/2616 "Ερώτημα πρώτον. Έχει δίκιο η άποψη που προβάλλεται στη σειρά του ΣΚΑΪ ότι η εθνική συνείδηση των Νεοελλήνων διαμορφώθηκε μόλις λίγα χρόνια πριν από το 1821; Φυσικά όχι. Εκατοντάδες μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων, κληρικών και λαϊκών, περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένων διαψεύδουν τους συντελεστές της σειράς. Ελληνικό έθνος με συνείδηση ενότητος υπάρχει από την Αρχαιότητα. Ήδη τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ηρόδοτος καταγράφει τα συνδετικά στοιχεία που ένωναν τις ελληνικές πόλεις κράτη: Η κοινή καταγωγή, η γλώσσα, η θρησκεία, τα ομότροπα ήθη. Συνεχίζεται αυτή η συνείδηση στην ελληνιστική και βυζαντινή περίοδο, με αποκορύφωμα την απάντηση του Αυτοκράτορα της Νικαίας Ιωάννη Βατάτζη προς τον Πάπα Νικόλαο Θ΄ το 1250: Είμαστε το αρχαίο γένος των Ελλήνων, από το οποίο άνθισε η σοφία για όλον τον κόσμο. Συνεχίζεται με την τελευταία ομιλία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όταν ονομάζει την Κωνσταντινούπολη «ελπίδα και χαρά πάντων των Ελλήνων»

Γύρω στο 1700 ο φλογερός ιεροκήρυκας Ηλίας Μηνιάτης παρακαλεί την Παναγία ως εξής: «Έως πότε το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας;». Οι όροι Ρωμηός, Γραικός και Έλλην χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και με παρεμφερή σημασία. Χαρακτηριστικό είναι το ποίημα του Ματθαίου Επισκόπου Μυρέων, ο οποίος το 1619 θρηνεί για την Άλωση χρησιμοποιώντας για το έθνος μας και τα τρία αυτά ονόματα. Από το 1529 έως το 1821 το δημοφιλέστερο ανάγνωσμα του λαού μας ήταν η «Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου» που θύμιζε την δόξα των αρχαίων προγόνων. Το 1708 ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο έργο του «Φιλοθέου Πάρεργα» γράφει ότι είμαστε το γένος των «άγαν Ελλήνων», δηλαδή καθαρόαιμοι Έλληνες. Και οι καραβοκύρηδες επί Τουρκοκρατίας τοποθετούσαν στα πλοία τους ως ακρόπρωρα τις μορφές των Αρχαίων Ελλήνων. Λαός, λοιπόν, και διανοούμενοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει συνέχεια του Ελληνισμού. Ερώτημα δεύτερο: Περνούσαν καλά οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας, με δικαιώματα και ελευθερίες, όπως ακούσαμε από τον ΣΚΑΪ στις 25.1.2011; Ας αφήσουμε τις μαρτυρίες της εποχής εκείνης να απαντήσουν: 

Στα μέσα του 17ου αιώνος ο Γάλλος Ιησουίτης Ρισάρ καταγράφει τις εντυπώσεις του από την υπόδουλη Ελλάδα: «Να σκεφθεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέρωνος, του Δομητιανού και του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο Χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η ανατολική Εκκλησία...». Τον 17ο αιώνα ο Μουσουλμάνος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή περιγράφει βιαίους εξισλαμισμούς και παιδομάζωμα στη Βέροια, στην Έδεσα και σε άλλες πόλεις. Το δημοτικό μας τραγούδι έχει καταγράψει τον θρήνο των μανάδων για τα παιδιά τους ως εξής: «Ανάθεμά σε Βασιλιά (σ.σ. Σουλτάνε) και τρισανάθεμά σε.... να μάσεις παιδομάζωμα , να κάνεις Γενιτσάρους... πέρσυ πήραν τον γιόκα μου φέτος τον αδελφό μου»! Περί το 1760 ο Ιωάννης Πρίγκος από το Πήλιο γράφει: «Τέτοιος βάρβαρος άδικος είναι ο Τούρκος». Στα τέλη του 18ου αιώνος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης καταγράφει 87 από τα αναρίθμητα μαρτύρια Νεομαρτύρων, δηλαδή Χριστιανών που βασανίσθηκαν και θανατώθηκαν λόγω της Χριστιανικής τους πίστης. Ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη, στα Απομνημονεύματά του μάς δίνει μαρτυρία κρυφού σχολειού που οργάνωναν οι ιερείς φοβούμενοι τους Τούρκους. Ερώτημα τρίτο: Οι κλέφτες ήσαν εθνικοί αγωνιστές ή φυγόδικοι εγκληματίες, όπως ακούσαμε από τον ΣΚΑΪ; Αν κάποιος Έλληνας έβλεπε τον Τούρκο να βιάζει την αδελφή του και επετέθη στον βιαστή, τότε ναι, ίσως κάποιοι από τους κλέφτες των βουνών να ήσαν φυγόδικοι. Αλλά από το άδικο δικαστήριο του κατακτητή. Σημαντική λεπτομέρεια, η οποία αποσιωπήθηκε. Όσο δε για την συνείδηση των ίδιων των κλεφτών, την εξηγεί ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο οποίος ανδρώθηκε μέσα στην κλεφτουριά. Λέγει, λοιπόν, στον Άγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον ότι οι κλέφτες και οι αρματολοί στα βουνά είναι η φρουρά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η οποία συνεχίζει ακόμη να πολεμά. Ερώτημα τέταρτο: Ήσαν μόνο οικονομικά τα αίτια της Ελληνικής Επαναστάσεως; Αυτή τη μονομερή ερμηνεία την καθιέρωσαν κάποτε οι Έλληνες μαρξιστές, αλλά οι ίδιοι την απέσυραν στο συνέδριο του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών το 1981. Όμως αξία έχει η άποψη των ίδιων των αγωνιστών: Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, διεκήρυξε ο Αλ. Υψηλάντης τον Φεβρουάριο του 1821. Αγωνιζόμαστε για τον Χριστό και τον Λεωνίδα, έγραφε η προκήρυξη του Αθανασίου Διάκου που δημοσιεύθηκε σε ιταλική εφημερίδα της Τεργέστης. Αυτά προς το παρόν". 

Στα συνημμένα αρχεία,  "ΜΙΛΟΥΝ"  ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ '21 και διακηρύσσουν περίτρανα την Ορθόδοξη Πίστη τους.

Τέλος, ενώ οι εντολοδόχοι παραχαράκτες της Ιστορίας μας  (δηλαδή οι δημιουργοί της εν θέματι παραγωγής "1821") ισχυρίζονται ότι, κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας περνούσαμε "μέλι-γάλα" με τους κατακτητές μας Τούρκους, διαψεύδοντας ακόμα και τον Εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό ο οποίος λέει πως  "όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά",    ένα Τούρκικο σήριαλ έρχεται (2010)  να αποδείξει τον τρόμο και το φόβο που είχαν και έχουν μέχρι σήμερα οι Κρυπτοχριστιανοί Έλληνες της Τουρκίας:

Τούρκοι ηθοποιοί σε τουρκικό σίριαλ υποδύονται κρυπτοχριστιανούς στην Τουρκία!!! 

Συγκεκριμένα βλέπ. εδώ:http://www.youtube.com/watch?v=6uOJFv-vt9g
(Από το 6':45''  βάλτε το video να παίζει:  οι κρυπτοχριστιανοί (στην Τουρκία) αποφασίζουν να βαπτίσουν το μωρό, ο παππούς  κάνει το σταυρό του και ο ιερέας έρχεται στο σπίτι,  κρυφά από τους Τούρκους)

και κυρίως βλέπ. εδώ (την βάπτιση και  την προσευχή):  
 http://www.youtube.com/watch?v=iA940TLr5fU

Δυστυχώς (όπως αντιλαμβάνεστε), ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ.
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΒΓΑΖΕΙ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ, ΛΕΩΝΙΔΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣ ΔΙΑΚΟΥΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΔΕΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΔΕΣ, ΚΛΠ,   ΚΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΓΑΖΕΙ  ΕΦΙΑΛΤΕΣ, ΠΗΛΙΟ-ΓΟΥΣΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ-ΠΡΟΔΟΤΕΣ.

Ειλικρινά εύχομαι αυτή η επιστολή μου να σας προβληματίσει και να διαχωρίσετε τη θέση σας από αυτή την παραγωγή - έκτρωμα που σκοπό έχει να απομακρύνει τα παιδιά μας από τις ρίζες τους και να αμβλύνει τα πατριωτικά τους συναισθήματα.

Φιλικά,
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οικονομολόγος,  Μ.Α.
κιν.     6975750111      

================================================================================================

ΠΡΩΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  (17/1/2011) 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Σχετικά με τα οκτώ μοναδικά ντοκιμαντέρ που διηγούνται  "την ιστορία της επανάστασης του 1821 και της δημιουργίας του ελληνικού έθνους‐κράτους" και τα οποία πρόκειται να προβληθούν από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ την προσεχή Τρίτη 25/1/2011, έχει ανακοινωθεί πως επιστημονικός σύμβουλος (των ντοκιμαντέρ)  είναι ο κ. Βερέμης.
Θέλω λοιπόν να  ρωτήσω:  
Ο κ. Βερέμης δεν ήταν ο διευθυντής της επιτροπής του παιδαγωγικού ιστιντούτου και άρα ο άμεσος προϊστάμενος και ο εποπτεύων την κ. Ρεπούση, η οποία στο σχολικό βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού  έγραψε ότι (το έτος 1922) στη Σμύρνη δεν έγινε σφαγή των Ελλήνων αλλά "συνωστισμός";
Τι περιμένουμε λοιπόν να μας πει ο κ. Βερέμης;  Και μόνο η φράση "δημιουργία του ελληνικού έθνους" είναι ψευδέστατη, αφού το 1821 αναγεννήθηκε μεν το ελληνικό έθνος αλλά δεν δημιουργήθηκε (αφού προϋπήρχε) !!! 

Μήπως ο κ. Βερέμης και η "παρέα" του θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος μιλώντας στους μαθητές του πρώτου Γυμνασίου στην Πνύκα (7 Οκτωβρίου 1838)  είπε:  "...Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ'  εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν... Όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος".  

Τέλος επί 40 και πλέον χρόνια η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κάθε 15η Αυγούστου είχε πρωτοσέλιδο μία εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και κάθε Χριστούγεννα είχε (στην πρώτη σελίδα) μία εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού. Για πρώτη φορά από το 2010 δεν είχε καμία απολύτως εικόνα είτε της Κοιμήσεως (15Αύγουστο) είτε της Γεννήσεως (Χριστούγεννα).
Σας λέει κάτι αυτό; Πάντως να είναι όλα τυχαία, δεν νομίζω!!!

Μετά τιμής
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,  Μ.Α.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: