Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Οικουμενισταί: Συνήγοροι των αιρετικών

του Πρωτοπρεσβυτερου Διονυσιου Τατση
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ τῶν οἰκουμενιστῶν συνεχίζονται. Ψάχνουν ἀσήμαντες ἀφορμὲς καὶ τετριμμένες ἐπετείους, γιὰ νὰ διοργανώσουν φιέστες, νὰ ταξιδέψουν, νὰ ἐκφωνήσουν ξύλινους λόγους, νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦνε καὶ νὰ τροφοδοτήσουν τὶς ψευδαισθήσεις τους ὅτι βαδίζουν τὴν ὁδὸ τοῦ Κύριου καὶ ὅπου νά ᾽ναι θὰ ἑνωθοῦν ὅλες οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες σὲ μία νέα ἐκκλησία. Ὄχι νὰ ἐπιστρέψουν οἱ αἱρετικοὶ στὴν Μία Ἁγία Καθολικὴ Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὴν Ὀρθοδοξία. Κάτι τέτοιο δὲν τὸ πιστεύουν οἱ δικοί μας οἰκουμενιστὲς οὔτε καὶ θέλησαν ποτὲ νὰ χαρακτηρίσουν τοὺς παπικοὺς καὶ προτεστάντες αἱρετικούς...

Οἱ οἰκουμενιστές, σοφοὶ κατὰ κόσμον καὶ ἄσοφοι κατὰ Χριστόν, μετὰ ἀπὸ εἴκοσι αἰῶνες, ψάχνουν νὰ βροῦν τὴ χαμένη ἀλήθεια, λὲς καὶ ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὴν ἔχουν χάσει. Ἀρνοῦνται ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιὰ καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη. Μακάρι κάποτε οἱ αἱρετικοὶ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν διαστρέβλωση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας κὰι νὰ ἐπιστρέψουν. Αὐτὸ ὡς εὐχὴ διατυπώνεται πολὺ εὔκολα, στὴν πράξη ὅμως εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο, γιατὶ ὁ διάβολος ἔχει δουλέψει συστηματικὰ μέσα στὸ νοῦ τους καὶ τοὺς ἔχει ὁδηγήσει στὸ σκοτεινὸ βάραθρο τῆς διαστροφῆς καὶ τοῦ φανατισμοῦ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ συνειδητοποιοῦν τὴν πτώση τους, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν ἐν μετανοίᾳ στὴν Ὀρθοδοξία.
Οἱ οἰκουμενιστὲς ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ σκανδαλισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων. Αὐτοὶ συνήθως εἶναι μεγαλόσχημοι καὶ βλέπουν περιφρονητικὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἐνημερωμένος καὶ ἄρα θὰ δεχτεῖ ὅ,τι ἐκεῖνοι θὰ ἀποφασίσουν. Ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Μπορεῖ οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι νὰ μὴ εἶναι ἐνημερωμένοι, ἔχουν ὅμως ἐμπιστοσύνη στοὺς ἐφημερίους τους, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὰ ὅσα διαπράττουν οἱ οἰκουμενιστὲς εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἐδῶ ὅμως πρέπει νὰ πῶ, παρενθετικά, ὅτι μία μερίδα τῶν κληρικῶν δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, γιατὶ περὶ ἄλλων ἀνωδύνων πραγμάτων τυρβάζει. Χρειάζεται νὰ εἶναι σὲ ἐγρήγορση ὅλοι οἱ κληρικοί, γιὰ νὰ μὴ πιστεύουν οἱ οἰκουμενιστὲς ὅτι συμφωνοῦν μαζί τους καὶ βρίσκονται στὸ πλευρό τους.
Ὁ οἰκουμενισμὸς προκαλεῖ μεγάλη βλάβη στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν μπόρεσε μὲ τὴ δολιότητα νὰ πετύχει ὁ Πάπας, δηλαδὴ νὰ ὑποτάξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸ πετυχαίνει τώρα μὲ τοὺς «ὀρθοδόξους» οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς πρῶτο καὶ τοῦ ἐκδηλώνουν τὸν ἀνάλογο σεβασμό. Κι ἐκεῖνος τοὺς ὑπόσχεται πολλὰ καὶ εὔχεται γιὰ περισσότερα, μιὰ καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς! Τὸν ἔχουν ἀνάγκη!
Ὁ ἐκ τοῦ φιλοπαπισμοῦ καὶ φιλοπροτεσταντισμοῦ κίνδυνος εἶναι μεγάλος. Πρέπει νὰ προλάβουμε τὴν ἐπερχόμενη προδοσία. Χρειάζονται περισσότεροι ζηλωτές, οἱ ὁποῖοι θὰ μιλοῦν μὲ παρρησία καὶ θὰ ἀφυπνίζουν τοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ ἀναπαύονται στοὺς θρόνους τους καὶ νωχελικὰ ἁπλώνουν τὰ χέρια τους νὰ εὐλογήσουν ἀδιακρίτως ὀρθοδόξους,παπικοὺς καὶ προτεστάντες, ἀδιαφορώντας ἂν μὲ τὴν τακτική τους αὐτὴ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: