Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011


ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ


ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ

Τοῦ Ομολογητού Θεολόγου κ. Νικ. Σωτηροπούλου


Οἱ πολιτικοὶ μὲ τὴν κακὴ πολιτική τους· μὲ τὴν περιφρόνησι ἢ καὶ πολεμικὴ κατὰ τῶν ἰδανικῶν· μὲ ἀντιηθικούς, ἀδίκους καὶ ἐγκληματικοὺς νόμους, ὅπως ὁ νόμος γιὰ τὶς ἐκτρώσεις· μὲ τεράστιες σπατάλες τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ ἀσωτεῖες· μὲ τεράστιες κλοπές· μὲ δανεισμοὺς ἀπὸ ξένους μεγάλους τοκογλύφους καὶ καταχρέωσι τοῦ ῾Ελληνικοῦ Κράτους· καὶ μὲ ὑποθήκευσι τῆς ῾Ελλάδος στοὺς ξένους περιήγαγαν τὴν Πατρίδα σὲ πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ χρεωκοπία καὶ ὑποδούλωσι στοὺς ξένους, καὶ ἐξευτέλισαν τὸ ῾Ελληνικὸ ὄνομα παγκοσμίως.
῾Η ἐθνικὴ κυριαρχία χάθηκε καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἀξιοπρέπεια καταρρακώθηκε.
Γιὰ τὸ ἔσχατο κατάντημα τῆς῾Ελλάδος δὲν φταῖνε μόνον οἱ πολιτικοί.
Φταίει καὶ ὁ λαός, ὁ ὁποῖος ἀποστάτησε ἀπὸ τὸ Θεό, ὠργίασε μὲ σπατάλες καὶ φιλήδονη καὶ ἄσωτη ζωή, καὶ ἐκλέγει τοὺς πολιτικοὺς χωρὶς πνευματικὰ κριτήρια, γιὰ ρουσφέτια, καὶ ποτὲ δὲν ἔκανε ἕνα συλλαλητήριο γιὰ πνευματικὰ πράγματα.


῾Υλιστικοὶ ἄρχοντες καὶ ὑλιστικὸς λαός, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ὡς πυγολαμπίδες ἐν καιρῷ νυκτός.
᾿Αλλὰ γιὰ τὴν καταβαράθρωσι καὶ τὴν καταπόντισι τῆς ῾Ελλάδος φταῖνε καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες, οἱ ῾Ιεράρχες, ἐκτὸς πάλι ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.
Θὰ ἐκφράσωμε τὴν ἐνοχὴ τῶν ῾Ιεραρχῶν μὲ πέντε ρήματα μὲ ἀρνητικὴ ἐκφορὰ καὶ ὑπογράμμισι.
Φταῖνε οἱ ῾Ιεράρχες, διότι, δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν πνευματικότητα καὶ σωτηρία τῶν πολιτικῶν, καίτοι καὶ οἱ πολιτικοὶ εἶνε βαπτισμένοι ᾿Ορθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ἔπρεπε νὰ εἶνε ἀντικείμενο τῆς ποιμαντικῆς προνοίας των.


Φταῖνε οἱ ῾Ιεράρχες, διότι ὅταν συναντῶνται μὲ πολιτικούς, δὲν ἐρωτοῦν αὐτούς, ἂν πιστεύουν στὸ Θεό, ἂν ἐκτελοῦν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα, ἂν ἐξομολογοῦνται σὲ πνευματικὸ πατέρα τὰ ἁμαρτήματά τους, ἢ μήπως ἀνήκουν στὴ Μασονία ἢ ἄλλες σκοτεινὲς δυνάμεις.
Φταῖνε οἱ ῾Ιεράρχες, διότι δὲν νουθετοῦν τοὺς πολιτικοὺς νὰ μὴ ψηφίζουν ἀντιηθικοὺς καὶ ἀντιχριστιανικοὺς νόμους· νὰ μὴ σκανδαλίζουν τὸ λαὸ μὲ ἀδικίες, κλοπές, σπατάλες καὶ ἀσωτεῖες· νὰ ἐκτελοῦν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα· καὶ νὰ εἶνε γιὰ τὸ λαὸ παραδείγματα χρηστῆς ζωῆς.
Διότι φιλεῖ τὸ ἀρχόμενον μιμεῖσθαι τοὺς ἄρχοντας.


Φταῖνε οἱ ῾Ιεράρχες, διότι δὲν ἐλέγχουν τοὺς πολιτικοὺς γιὰ τὴν ψήφισι ἀντιηθικῶν καὶ ἀντιχριστιανικῶν νόμων καὶ ἰδίως τοῦ ἀνθρωποκτόνου καὶ ἐθνοκτόνου νόμου τῶν ἐκτρώσεων, γιὰ τὴν ἀσυδοσία καὶ τὸν ἐκτραχηλισμὸ τῶν μέσων τῆς δημοσιότητος καὶ ἰδίως τῆς τηλεοράσεως, γιὰ τὴ διασπάθισι τοῦ δημοσίου πλούτου, γιὰ τὴν καταχρέωσι τοῦ Κράτους, γιὰ τὴν ἀτιμωρησία τῶν κλεπτῶν καὶ ἀπατεώνων καὶ αἰτίων τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς Χώρας, γιὰ τὰ βάρβαρα καὶ ἐξοντωτικὰ τῶν ἀδυνάτων φορολογικὰ μέτρα, γιὰ τὴν ὑποδούλωσι τῆς Χώρας στοὺς ξένους δανειστὲς καὶ τοκογλύφους, καὶ γιὰ πλῆθος ἄλλα ἁμαρτήματα καὶ ἀνομήματα.
Φταῖνε, τέλος, οἱ ῾Ιεράρχες, διότι δὲν ἐπιτιμοῦν κανένα ἔνοχο καὶ ἀμετανόητο πολιτικό, κανένα ἀσεβῆ καὶ ἀντίχριστο.
Κανένα δὲν ἀποκλείουν ἀπὸ τὶς ἐπίσημες δοξολογίες κατὰ μεγάλες ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἐθνικὲς ἑορτές, κανένα δὲν ἀφορίζουν καὶ δὲν ἀναθεματίζουν συμφώνως πρὸς τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοὺς Κανόνες τῆς᾿Εκκλησίας.
᾿Εκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, οἱ ῾Ιεράρχες σιωποῦν ἐνόχως, καὶ ἔτσι γίνονται συνένοχοι τῶν πολιτικῶν στὸ δρᾶμα τῆς ῾Ελλάδος.
Μερικοὶ καὶ κολακεύουν κακοὺς πολιτικούς.
Μερικοὶ ἐπίσης εἶνε ψυχικῶς μαζί τους…
῞Οσοι πονοῦμε γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὴν ᾿Εκκλησία, νὰ ἀπελπισθοῦμε;

῎Οχι!
῾Ο Θεὸς εἶνε πολυεύσπλαγχνος, πάνσοφος καὶ παντοδύναμος.
Δημιούργησε ἀπὸ ἀγάπη, μὲ σοφία καὶ μὲ δύναμι τὸ ἀπέραντο Σύμπαν ἀπὸ τὸ μηδέν.
Καὶ κυβερνᾷ μὲ τὸ λόγο του δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων παμμέγιστες οὐράνιες σφαῖρες.
Τί εἶνε οἱ ἄρχοντες τῆς γῆς μπροστὰ στὸ Θεό;
Τὸ δείχνουν τὸ νεκροταφεῖα τί εἶνε.
᾿Ανόητοι τῶν ἀνοήτων, ὅσοι κηρύττουν σὲ ἀνυπαρξία τὸ Θεὸ καὶ ἀναγορεύουν Θεὸ τὴ μηδαμινότητά τους καὶ τὴν ἀθλιότητά τους.
῞Οσοι ἐλεηθήκαμε νὰ εἴμεθα πιστοί, «ἐκτενῶς», τουτέστιν ἐντόνως καὶ θερμῶς, ἂς παρακαλοῦμε τὸ Δημιουργὸ καὶ Κυβερνήτη τοῦ Σύμπαντος, ποὺ εὑρίσκει «πόρον ἐν ἀπόροις» καὶ διέξοδο στὰ ἀδιέξοδα, ν᾿ ἀπαλλάξῃ τὴν Πατρίδα ἀπὸ τοὺς ψευδοκυβερνῆτες καὶ ὀλετῆρες, οἱ ὁποῖοι παριστάνουν τοὺς σωτῆρες.
῞Ενας εἶνε Θεὸς καὶ Σωτήρ, ὁ Κύριος ἡμῶν᾿Ιησοῦς Χριστός, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τελοῦνται θαύματα.

Χριστέ, κάνε καὶ τοῦτο τὸ θαῦμα, τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς ῾Ελλάδος ἀπὸ τοὺς προδότες τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς ἰδιότητος, τοὺς ῞Ελληνες ἀνθέλληνες και αντιχρίστους.
Ορθόδοξος Τύπος, 4/11/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: