Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΛΟΓΩ…ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ekklesia


Παραθέτουμε-λόγω της υποχρεωτικής πλέον απάλειψης των μεγαλυναρίων της Μεγάλης Εβδομάδος εξαιτίας του «αντιρατσιστικού» νόμου με την αιτιολογία ότι προσβάλλουν του σταυρωτήδες του Κυρίου μας-τα κείμενα που θα…λογοκριθούν:
«Ως πικράς εκ κρήνης της Ιούδα φυλής οι απόγονοι εν λάκκω κατέθεντο τον τροφέα μανναδότην Ιησούν».
(Οι απόγονοι της φυλής του Ιούδα, ωσάν να προήρχοντο από πικράν πηγήν -και να είχον έμφυτον την κακίαν, και μάλιστα την αχαριστίαν– εναπέθεσαν μέσα εις λάκκον -δηλαδή εις σκοτεινόν τάφον– τον Ιησούν, που τους έθρεψεν -εις την έρημον – δώσας εις αυτούς το μάννα.)
«Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ, τι παθών τον Βαρραβάν ηλευθέρωσας, τον Σωτήρα δε παρέδωκας σταυρώ».
(Ισραηλιτικέ λαέ, υπερήφανε και εγκληματικέ, τι έπαθες και τον μεν ληστήν- Βαραββάν ηλευθέρωσες, τον δε Σωτήρα κατεδίκασες εις σταυρικόν θάνατον;)
«Φθονουργέ, φονουργέ και αλάστορ λαέ, καν σινδόνας και αυτό σουδάριον αισχύνθητι αναστάντος του Χριστού».
(Ζηλότυπε, εγκληματικέ και ασεβέστατε λαέ του Ισραήλ, να εντραπής τουλάχιστον τας συνδόνας και τον νεκρικόν κεφαλόδεσμον του Χριστού, τα οποία -ευρεθέντα εις τον κενόν τάφον- αποδεικνύουν, ότι Ούτος ανέστη -όντως εκ νεκρών.)
«Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;».
(Ω, γένος των Εβραίων, διεστραμμένον, άγριον ωσάν τους Αραβας, εγνώρισες -διότι σου το είπεν ο Ιδιος ο Κύριος- ότι ο Ναός θα ηγείρετο εκ νέου -θα ανίστατο δηλαδή το Σώμα του Χριστού- Διατί -λοιπόν- κατεδίκασες -εις θάνατον- τον Χριστόν;)
«Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς».
(Εντραπήτε, τουλάχιστον, ω Ιουδαίοι -που αρνείσθε την Ανάστασιν του Χριστού- εκείνους τους νεκρούς, που ανέστησεν ο ζωοδότης Χριστός, τον Οποίον σεις εθανατώσατε από φθόνον.)
«Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων».
(Το στόμα των παραβατών του θείου Νόμου Εβραίων ομοιάζει, κατά τον χαρακτηρισμόν του Σολομώντος, προς βαθύν βόθρον.)
«Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες».
(Εις τας διεστραμμένας οδούς, που βαδίζουν οι παράνομοι Εβραίοι, υπάρχουν άκανθαι και παγίδες.)
«Συναπολούνται πάντες οι σταυρωταί σου, Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ».
(Οι σταυρωταί Σου, ω Υιέ και Λόγε του Θεού, Βασιλεύ του παντός, θα καταστραφούν όλοι συγχρόνως.)
«Διαφθοράς εις φρέαρ συναπολούνται πάντες οι άνδρες των αιμάτων».
(Όχι μόνον οι ιδικοί Σου σταυρωταί, αλλά όλοι οι φονείς θα καταστραφούν συγχρόνως, ριπτόμενοι μέσα εις λάκκον ολέθρου -εις την Κόλασιν).
Ντροπή και αίσχος ,σύμφωνα με την επιστολή στο ethnikismos.net,εις όλους εκείνους τους βουλευτάς που θα υπερψηφίσουν έναν τέτοιον νόμο! Όμως, ας μην λησμονούν, ότι ακόμα κι αν καταφέρουν να γλιτώσουν από την οργή του πιστού ελληνικού λαού, δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν την οργή του Θεού!

Μετά τιμής
πατήρ Φώτιος
ΣΧΟΛΙΟΑποκαλύπτεται σιγά-σιγά ο σκοπός τού δυτικού νεο-βουδισμού καί οι αερολογίες περί ειρήνης-πειστικές μόνο στούς σύγχρονους φλώρους-πού συντροφεύει τήν νέα τάξη πραγμάτων σάν τό βάθος της καί τό πνεύμα της.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΑΟΡΑΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ. ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Νά δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο όν τό οποίο δέν θά έχει εχθρούς γιατι θα υπακούει πλήρως στόν εωσφόρο. ΕΝΑ ΑΕΡΙΚΟ. Έτοιμο γιά τόν αντίχριστο.
Aυτός είναι ο σκοπός τού στρατοπέδου τής Ταμέρα
Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια: