Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Ἀπὸ τὴν Σκύλαν (ἐκκλησιομάχοι) εἰς τὴν Χάρυβδιν (ἄθεοι – ΣΥΡΙΖΑ
 Γιώργος Ζερβός
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ κι αὐτό: Ἐκλλησιομάχοι ἐναντίον ἀθέων μὲ σκοπὸν τὴν ψηφοθηρίαν. Κυβερνητικοὶ Ἀξιωματοῦχοι ἐναντίον τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ κόμματός του. Ἡ Σκύλα ἐναντίον τῆς Χάρυβδης. Τὸ μικρότερον κακὸν ἐναντίον τοῦ μεγαλυτέρου. Διαμάχη μὲ ὀξυτάτους χαρακτηρισμοὺς διὰ τὴν ἀθεΐαν τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν ὑποκριτικήν του στάσιν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αἱ θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁμολογουμένως εἶναι προκλητικαὶ καὶ ἀπαράδεκτοι. Διετυπώθησαν ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου διὰ θέματα Παιδείας, Ἀθλητισμοῦ καὶ Θρησκευμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Εἰς μίαν Χώραν, κατ᾽ ἐξοχὴν Ὀρθόδοξον, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θὰ γίνη ἰσότιμος μὲ τὰς ἄλλας θρησκείας εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφυλετικῆς Ἑλλάδος. Βεβαίως ὅσο πλησιάζομεν πρὸς τὰς ἐκλογάς, αἱ θέσεις αὐταὶ ἐξαφανίζονται ἀπὸ τὸ προσκήνιον. Διότι προέχει ἡ ψηφοθηρία. Δὲν γνωρίζομεν ἐὰν αἱ θέσεις αὐταὶ ἀνατραποῦν, ἐὰν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔλθη εἰς τὴν ἐξουσίαν. Διότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐκκίνησεν ἐπαναστατικὰ καὶ σημειώνει ἐντυπωσιακὴν «Δεξιὰν» στροφήν.
 Δὲν ἀποκλείεται «στροφὴν» καὶ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά, ἀλλὰ μετεκλογικῶς. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει «στροφὴν» εἰς τὰ πάντα πλὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχομεν τοὺς κυβερνητικοὺς ἐκκλησιομάχους. Ζητοῦν πιστοποιητικὰ θρησκευτικῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος ἀπὸ τὸν ἄθεον κ. Τσίπραν. Ἀλλὰ ποία ἡ ἰδική των ταυτότης; Τοὺς εἴδατε εἰς Κυριακάτικας Θείας Λειτουργίας; Αἱ ἀποφάσεις των εἶναι προκλητικαὶ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας:
1ον) Μᾶς «ἐγλύτωσαν» τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, πρὸς τὸ παρόν, ἀλλὰ ἐπέβαλον τόσο μεγάλας ἀπαλλαγάς ἀπὸ τὸ μάθημα διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους μαθητάς, ποὺ οὐσιαστικῶς τὸ καταργοῦν.
2ον) Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΝΔ ἐτάχθη δημοσίως ὑπὲρ τῆς νομιμοποιήσεως τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
3ον) Διατηρεῖται ἡ ἀπόφασις ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει τοὺς κληρικοὺς ὡς ἁπλοῦς ὑπαλλήλους καὶ ἀπαγορεύει τὰς χειροτονίας νέων κληρικῶν. Διά τὴν χειροτονίαν των θέτει καθαρῶς δημοσιοϋπαλληλικὰ κριτήρια.
4ον) Φορολογεῖ τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὴν περιουσίαν της ὡς Πολυεθνικὴν ἑταιρείαν μὲ ὑπερκέρδη.
5ον) Ἀπειλεῖ διαρκῶς μὲ διακοπὴν τῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν.
6ον) Ἐμείωσε τὰς ἐκπτώσεις εἰς τὴν φορολογίαν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι κάμνουν δωρεάς πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν.
7ον) Δὲν ἀκούει τὰς διαμαρτυρίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους διὰ τὴν ὑπερφορολόγησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁποία εὑρίσκεται ἐκτός τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας κλπ.
Βεβαίως τὸ κυβερνητικὸν μπλὸκ ἐξουσίας εἶναι τὸ μικρότερον κακὸν ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, τὸν ὁποῖον, ὅμως, δὲν ἔχομεν γνωρίσει ὡς κυβέρνησιν.

 Ἡμεῖς ὅμως ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ διακρινόμεθα ἀπὸ τὸ ἐλεύθερον Πατριωτικὸν καὶ Χριστιανικὸν φρόνημα. Δὲν ἀνήκομεν εἰς πολιτικάς παρατάξεις καὶ ἰδιαιτέρως εἰς ἐκείνας αἱ ὁποῖαι ψηφοθηροῦν, ἐκμεταλλευόμεναι καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Ἡμεῖς εἴμεθα «ὀπαδοὶ» τῆς Μεγάλης Παρατάξεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας

 Ἂς τὸ γνωρίζουν αὐτὸ καλῶς οἱ πολιτικοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Σκύλας (Ἐκκλησιομάχοι) καὶ τῆς Χάρυβδης (Ἄθεοι) καθὼς καὶ «δεσποτοκρατία» ἐκείνη ὁποία «ποτίζει τὰ παιγνίδια» τῶν πολιτικῶν αὐτῶν. Δὲν θὰ χαθῆ Πατρὶς καὶ Ἐκκλησία, ἐὰν ψηφισθοῦν καὶ ἄλλαι παρατάξεις μὲ πατριωτικώτερον ἐθνικόν, κοινωνικὸν καὶ Ὀρθόδοξον φρόνημα.

πηγή:Ορθόδοξος Τύπος, 24/01/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: