Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Πώς έκλεισαν 400 Μοναστήρια μετά την επανάσταση του 1821                                   +Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης    

                    (Ἀφιερωρμένο στούς λατινόφρονες-οἰκουμενιστές)

Ἀφοῦ λοιπόν ἀνιχνεύσανε οἱ Φράγκοι τήν δύναμι αὐτή τῆς Ὀρθοδοξίας, (βλέπε: εδώ καί εδώ  τί ἔκαναν γιά νά τήν ἐξαφανίσουν; Ἔθεσαν ὡς στόχο τους τήν διάλυσι τοῦ Ἡσυχασμοῦ μετά τήν ἵδρυσι τῆς Νέας Ἑλλάδας, δηλαδή μετά τήν Ἐπανάστασι τοῦ 1821, καί τό ἔργο αὐτό ἀνέλαβε ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς. (σχόλιο δικό μας: τόν ὁποῖον, στά Ἑλληνικά Σχολεῖα, τόν διδάσκονται οἱ μαθητές σάν μέγα εὐεργέτη τῶν γραμμάτων καί τοῦ πολιτισμοῦ).
Αὐτός κύρυξε πόλεμο κατά τοῦ Ἡσυχασμοῦ τότε, πού στόχος καί τῶν Ρώσσων καί τῶν Εὐρωπαίων μετά τἠν Ἐπανάστασι τοῦ '21 ἦταν ἡ ἐκρίζωσις, ἡ ἐκθεμελίωσις, τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπό τήν Χριστιανική Παράδοσι. Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐγκαινίασε τόν διωγμό ἐναντίον τοῦ Ἡσυχασμοῦ, ἐναντίον τοῦ παραδοσιακοῦ Μοναχισμοῦ, ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου καί μόνης σωστῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι φθάσαμε σήμερα στό σημεῖο νά θεωροῦμε αὐτήν τήν Παράδοσι ὅτι εἶναι μιά παρονυχίδα, μία λεπτομέρεια, ἕνα παρελθόν φαινόμενο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως (βλέπε οἰκουμενιστές).


 πηγή:ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: