Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ 

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη,
25 Δεκεμβρίου 2013 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013

Ἀδελφοί μου χριστιανοί,


1. Σήμερα ἑορτάζουμε τά Χριστούγεννα. Εἶναι μεγάλη ἡ ἑορτή αὐτή, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς ἑορτές τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι ἡ «Μητρόπολις» τῶν ἑορτῶν, ὅπως τήν λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Πολλά καί πάρα πολλά λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας γιά τήν ἑορτή αὐτή, ἀλλά, νομίζω, ἐκεῖνο πού ἐκφράζει καθαρά καί δυναμικά τήν θεολογία τῆς ἑορτῆς, εἶναι αὐτός ὁ σύντομος λόγος τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου: «Ὁ Θεός ἐνηνθρώπησε, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»! Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι θεοί. Αὐτός, ἀδελφοί μου, εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας: Νά θεωθοῦμε! Νά ἑνωθοῦμε μέ τό Θεό! Ἀλλά εἶναι δυνατόν ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά ἑνωθοῦμε μέ τό Θεό; Ὁ μεγάλος φιλόσοφος, ὁ Πλάτωνας, εἶπε καί ἔγραψε ὅτι αὐτό εἶναι ἀδύνατο. «Θεός ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται», εἶπε. Δέν μπορεῖ, δηλαδή, νά ἑνωθεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό. Ἀλλά ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, μέ τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας, πιστεύουμε καί τό ψέλνουμε στούς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό, ἀφοῦ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος!
2. Αὐτό ἑορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί: Τό ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς νά παύσει νά εἶναι Θεός. «Θεάνθρωπος» μέ μία λέξη. Αὐτή ἡ ἕνωση θείας καί ἀνθρώπινης φύσης στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι θαῦμα! Ποῦ ἔγινε αὐτό τό θαῦμα, ποῦ ἔγινε αὐτή ἡ ἕνωση; Αὐτό τό θαῦμα, χριστιανοί μου, ἔγινε στήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας. Γι᾽ αὐτό καί τήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου ἡ Ἐκκλησία μας τήν καλεῖ «ἐργαστήριον ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων», τῆς θείας καί ἀνθρώπινης φύσης.
3. Ἀλλά καί γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, πού ὁ σκοπός μας εἶναι νά θεωθοῦμε, ποῦ θά γίνει τό θαῦμα νά ἑνωθεῖ ἡ φύση μας μέ τό Θεό; Ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τήν θέωσή μας, τήν ἕνωσή μας, δηλαδή, μέ τό Θεό, θά τήν πετύχουμε στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου Ἐκκλησίας! Σᾶς ἔχω πεῖ πολλές φορές παλαιότερα ὅτι ὅ,τι λέγεται γιά τήν Παναγία λέγεται καί γιά τήν Ἐκκλησία. Καί ἡ Ἐκκλησία λοιπόν εἶναι τό «ἐργαστήριον ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων», τῆς ἀνθρώπινης μέ τήν θεία φύση. Ναί, ἀδελφοί μου! Κοιτάξτε ἐδῶ στήν Ἐκκλησία μας τά εἰκονίσματα τῶν ἁγίων, ἀλλά καί αὐτά τά εἰκονίσματα, πού ἔχετε στά εὐλογημένα σας σπίτια. Εἶναι ἀνθρώπινες μορφές, γιατί οἱ ἅγιοι ἦταν ἄνθρωποι «ὁμοιοπαθεῖς» σάν καί ἐμᾶς. Ὅμως μέσα ἐδῶ στήν Ἐκκλησία πέτυχαν νά ἁγιάσουν. Πῶς καί μέ ποιά δύναμη τό πέτυχαν αὐτό; Τό πέτυχαν μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, χριστιανοί μου, ἔγινε τό θαῦμα τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου. Γι᾽ αὐτό καί λέμε στό «Πιστεύω» μας γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό μας: «Τόν δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπίσαντα». Προσέξτε τό «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου», πού λέγει τό ἄρθρο αὐτό τῆς Πίστης μας. Ὅπως λοιπόν, ξαναλέγω, στήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας ἔγινε διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ ἕνωση τῶν δύο φύσεων, τῆς θείας καί ἀνθρώπινης στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔτσι πάλι μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Κοιλία τῆς Ἐκκλησίας μας θά γίνει καί γιά μᾶς ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό.
4. Γιά μᾶς ὅμως ἡ Χάρη αὐτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χριστιανοί μου, πρέπει νά γίνει πρῶτα καθαρτική Χάρη. Νά καθαρίσει, δηλαδή, τήν καρδιά μας ἀπό τήν σκουριά τῶν ἁμαρτιῶν μας, γιατί διαφορετικά, ἔτσι ὅπως εἴμαστε, δέν μπορεῖ νά γίνει ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό. Πολλές φορές σᾶς ἔχω πεῖ τόν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: Ὅτι γιά τό Θεό, πού τά μπορεῖ ὅλα, ἕνα δέν τό μπορεῖ ὁ Παντοδύναμος. Τί δέν μπορεῖ; Δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο! Γιά νά πετύχουμε λοιπόν τήν ἕνωσή μας μέ τόν Θεό πρέπει πρῶτα νά καθαριστεῖ ἡ καρδιά μας ἀπό τά πάθη καί αὐτό γίνεται μέ τήν καθαρτική ἐνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μετά ἀπό αὐτό, ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά μᾶς γίνει ἁγιαστική καί θεοποιός. Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, στόν ἀγῶνα μας γιά νά νικήσουμε τά ἁμαρτωλά μας πάθη, πρέπει πάντα νά λέμε στήν προσευχή μας: «Χριστέ μου, δῶσε μου τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος». Εἶναι πολύ ὡραία καί ἀναγκαία ἡ προσευχή αὐτή, ἀλλά δέν τήν κάνουμε. Καί ὅμως στή θεία Λειτουργία μας πάντα λέμε τό «ὁ Θεός τῇ Σῇ Χάριτι»!
5. Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων, ἀδελφοί μου χριστιανοί: «Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο θεό», ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος. Μέ αὐτό τό μήνυμα κάνουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα μέ Χριστό. Λυπηθεῖτε ὅμως, χριστιανοί μου, τόν πολύ τόν κόσμο, γιατί κάνουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό!... Χριστούγεννα δέ χωρίς Χριστό εἶναι σάν νά λέμε γιά ἡμέρα πού νά μήν ἔχει ἥλιο, εἶναι σάν νά λέμε γιά ἄνοιξη πού νά μήν ἔχει λουλούδι. Τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων εἶναι αὐτό πού ἔψαλε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας στόν Ὄρθρο: «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»!
Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, τόν ἁγιασμό σας. Αὐτό παρακαλῶ νά εὔχεσθε καί γιά ἐμᾶς, γιά ὅλους τούς ἱερεῖς καί τούς Μοναχούς καί τίς Μοναχές καί γιά μένα τόν Ἐπίσκοπό σας. Νά ἁγιάσουμε! Καί ποῦ θά ἁγιάσουμε; Στό σημερινό μου κήρυγμα σᾶς εἶπα ὅτι θά ἁγιάσουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου Ἐκκλησίας. Μέσα σ᾽ Αὐτήν γίνονται τά ἱερά Μυστήρια καί μάλιστα ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ἡ Θεία Λειτουργία, μέ τήν ὁποία παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία μας, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὑπάρχει σωτηρία καί μόνο μέσα σ᾽ Αὐτήν πετυχαίνεται ἡ ἁγιότητα.
Χριστούγεννα σήμερα, ἀδελφοί! Εἴθε ὁ Σαρκωθείς Ἰησοῦς Χριστός νά δώσει χαρά στούς θλιβομένους, συντροφιά στούς ἐγκαταλελειμένους καί σωτηρία στήν ἀγαπημένη μας πατρίδα ἀπό τό χάος πού τήν ἔριξαν αὐτοί στούς ὁποίους δώσαμε τήν ἐμπιστοσύνη μας.
Χρόνια σας πολλά μέ ὑγεία καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: