Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Ποῦ φτάσαμε... Ἡ Κυβέρνηση νὰ σιωπᾶ, ἡ Ἱεραρχία νὰ σιωπᾶ, καὶ νὰ βγάζει ἀνακοίνωση ὁ ΣΥΡΙΖΑ...

Παρέμβαση γιὰ κινητοποίηση τῆς κυβέρνησης, τῶν ἁρμοδίων φορέων καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν γιὰ τὴν ἄμεση ἀπελευθέρωση τῶν δώδεκα ἀπαχθεισῶν μοναχῶν κάνει τὸ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε πρὶν ἀπὸ λίγο στὰ Μέσα. Ἡ ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀπαγωγὴ αὐτὴ καθὼς καὶ ἡ ἀπαγωγὴ τῶν δύο μητροπολιτῶν ποὺ ἀγνοοῦνται ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο, ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀνασφάλεια καὶ τὸν φόβο τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς. Ἀκόμη, τὸ κόμμα θέτει τὸ ἐρώτημα ἀπὸ ποιοὺς ὑποκινοῦνται αὐτὲς οἱ ἐνέργειες καὶ ποιὲς εἶναι οἱ σκοπιμότητές τους, ἐφόσον οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος ζοῦσαν εἰρηνικὰ ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ἡ ἀπαγωγὴ δώδεκα Ἑλληνορθόδοξων μοναχῶν ἀπὸ τὴ μονὴ Ἁγίας Θέκλας ὅπου ἐγκαταβιοῦσαν, στὸ ἱστορικὸ κέντρο τῆς χριστιανικῆς πόλης Μααλούλα, μετὰ τὴν κατάληψή της ἀπὸ Σύρους ἀντάρτες, ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμα τραγικὸ συμβὰν μετὰ τὴν ἀπαγωγὴ τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου καὶ τοῦ Συρορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου Γρηγόριου Yohanna Ibrahim, ποὺ ἐντείνει τὴν ἀνησυχία γιὰ τὰ τεκταινόμενα τῶν τελευταίων μηνῶν στὴν περιοχὴ καὶ κλιμακώνει τὸ αἴσθημα ἀνασφάλειας καὶ φόβου γιὰ τὶς ἑκατοντάδες χριστιανικὲς οἰκογένειες καὶ τοὺς ἑλληνορθόδοξους κληρικοὺς καὶ.... μοναχοὺς ποὺ διαβιοῦν στὴν περιοχή.
Οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ σφαγὲς Χριστιανικῶν πληθυσμῶν στὴ εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς δημιουργοῦν ἐρωτηματικὰ γιὰ τοὺς ὑποκινητὲς καὶ τὶς σκοπιμότητές τους. Θεωροῦμε ὅτι ὅπως ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια οἱ τοπικοὶ πληθυσμοὶ ( Χριστιανοὶ – Μουσουλμάνοι – Ἑβραῖοι ) ζοῦσαν εἰρηνικά, ἔτσι πρέπει νὰ συνεχίσουν νὰ ζοῦν καὶ σήμερα
Παρακολουθοῦμε στενὰ τὶς ἐξελίξεις γιὰ τὸ θέμα καὶ καλοῦμε τὴ κυβέρνηση, τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, κάθε ἁρμόδιο φορέα νὰ δράσουν μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο, ὥστε νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἄμεσα οἱ ἀπαχθεῖσες καὶ νὰ προστατευθοῦν οἱ χριστιανικὲς κοινότητες τῆς περιοχῆς
Κάνουμε ἔκκληση γιὰ σύνεση καὶ ἄμεση ἀπελευθέρωση τῶν ἀπαχθεισῶν.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: