Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Μὲ ἐντολή της Τουρκίας ὁ Σαμαρὰς μέσω τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου διαγράφει τὸ "ὁλοκαύτωμα" τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἔχουν γραφεῖ ἤδη πάρα πολλὰ γιὰ τὴν "πολιτικὴ κατευνασμοῦ" ποὺ ἀκολουθοῦν ἀπέναντι στὴν Τουρκικὴ προκλητικότητα, οἱ Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις. Μία πολιτικὴ ποὺ στὴν πραγματικότητα ἂν δὲν εἶναι πολιτικὴ ἄκρατου ραγιαδισμοῦ, θὰ μποροῦσε πολὺ εὔκολα νὰ προσδιοριστεῖ (μὲ ἐπιείκεια) ὡς πολιτικὴ ἐνδοτισμοῦ καὶ ὀπισθοχώρησης, ἔναντι τῶν παράλογων αἰτιάσεων καὶ ἀπαιτήσεων τῆς Ἄγκυρας.
Οἱ ἐν Ἑλλάδι κυβερνῶντες, ὀσφυοκάμπτες ὄντες, δὲν διστάζουν νὰ ἀκολουθοῦν τὴν τακτική της ἄτακτης ὑποχώρησης, ἔναντι τῶν παραλογισμῶν ποὺ τοὺς τίθενται ἐνίοτε ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Δὲν διστάζουν νὰ παραχαράσσουν τὴν ἱστορία ποὺ διδάσκεται στὰ Ἑλληνικὰ σχολεῖα, στὸ πνεῦμα τῆς καλῆς γειτονίας καὶ τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐνῶ στὴν Τουρκία ὁ κεμαλοναζισμὸς ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸ νέο-ὀθωμανισμὸ καὶ τὸν ἰσλαμισμό, ὁ ἐθνικιστικὸς φανατισμὸς ἀποτελεῖ πάγια τακτικὴ τῶν κυβερνώντων τὴν γείτονα χώρα. Μάλιστα, εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ φαινόμενο τῶν ἄτυπων “ἐντολών” τῆς Ἄγκυρας πρὸς τὴν Ἀθήνα! Μὲ βάση τὶς ὁποῖες ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ ὑλοποίηση συγκεκριμένων ἀπαιτήσεων τῆς Τουρκικῆς πλευρᾶς. Ἡ ὁποία ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, οὔτε κατ’ ἐλάχιστο δὲν ὑποχωρεῖ ἀπὸ τὶς παγιωμένες θέσεις τῆς Ἄγκυρας, ἔναντί της Ἑλλάδας.
Ἔτσι, στὶς 25 Μαΐου 2013, μὲ ἀφορμὴ τὴν....
συζήτηση γιὰ συμπερίληψη στὰ ἐγκλήματα γενοκτονιῶν, τὴν ἄρνηση τῶν ὁποίων θὰ τιμωρεῖ ὁ νέος “ἀντιρατσιστικός” νόμος…
Τὸ Τουρκικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὑπέδειξε στὴν Ἑλλάδα, νὰ μὴν συμπεριλάβει ὡς “γενοκτονία” τὴ Γενοκτονία τῶν Ποντίων!
Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, πειθάρχησε στὴν Τουρκικὴ ἐντολὴ καὶ δὲν κατονομάζει τὴ συγκεκριμένη γενοκτονία, στὸ σχέδιο νόμου ποὺ κατέθεσε στὴ Βουλή!
Σὲ ἀνακοίνωσή του τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικὸ (ὑπ’ἀριθμ. 150) τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν χαρακτηρίζει «ἐχθρικὲς καὶ ρατσιστικὲς πρωτοβουλίες» τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν Ἡμέρα Μνήμης τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας…

Τὸ κείμενο τῆς ἀνακοίνωσης ὅπως εἶναι ἀνηρτημένο στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Τουρκικοῦ ΥΠ.ΕΞ.:

Γραφεῖο Τύπου Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν
Ἐκδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἐπωνυμία “Ἡμέρα μνήμης τῆς ποντιακῆς Γενοκτονίας”.
Τὸν Μάιο τοῦ τρέχοντος ἔτους, γιὰ μία ἀκόμη χρονιά, διοργανώθηκε ἀπὸ κύκλους στὴν Ἑλλάδα “Ἡμέρα μνήμης τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ ἑλληνισμού”, ἀγνοώντας καὶ ἀλλοιώνοντας τὶς ἐπιστημονικές, ἠθικὲς καὶ νομικὲς πτυχὲς τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων.
Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ καταδικάσει καὶ νὰ ἀπορρίψει τοὺς ἰσχυρισμοὺς ποὺ διατυπώνονται στὸ ψήφισμα τοῦ Ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου τῆς 24ης Φεβρουαρίου 1994, ποὺ δηλητηριάζει τὴν Ἑλληνοτουρκικὴ φιλία. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἐργαστεῖ γιὰ τὴν ἐξάλειψη τέτοιων ἐχθρικῶν συμπεριφορῶν καὶ νὰ πάψει νὰ στηρίζει τέτοιες ἐχθρικὲς καὶ ρατσιστικὲς πρωτοβουλίες.

Ἔτσι, πιστοὶ στὶς ἐπιταγὲς τῆς Ἄγκυρας, οἱ ἐν Ἑλλάδι κυβερνῶντες, “παρέλειψαν” νὰ χρησιμοποιήσουν ρητὰ καὶ μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια τὸν ὄρο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐὰν ὑπῆρχε πραγματικὰ ἡ ἐπιθυμία ἢ ἡ πολιτικὴ βούληση τῶν “ἐθνοπατέρων”, τότε θὰ χρησιμοποιοῦσαν μὲ διακεκριμένους ὅρους τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ δὲν θὰ ἄφηναν αἴολη τὴν ἀποσαφήνισή του, στὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων.
Ὅπως ἀναφέρεται ρητὰ τὸ “Ὁλοκαύτωμα” ποὺ παραπέμπει σὲ πολὺ συγκεκριμένο γεγονός, ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ κατονομάζει καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὁλοκαύτωμα.
Ἀλλά, αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἄνδρες μὲ πυγμὴ καὶ ὄχι πυγμαίους ἄνδρες τῆς πολιτικῆς, ἀνίκανους νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ τὸ αἷμα μὲ τὸ ὁποῖο γράφτηκε αὐτή!
Τὸ ὅτι ὁ νομοθέτης δὲν τολμᾶ νὰ τονίσει καὶ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὰ αὐτονόητα εἶναι κάτι πρόδηλο, καὶ τονίζει τὴν πολιτικὴ δειλία τῆς ὑπάρχουσας θλιβερῆς πολιτικῆς κουστωδίας, ποὺ δὲν διστάζει νὰ ἀποδομεῖ τὸ σήμερα τῆς Ἑλλάδας. Ἀλλὰ μὲ περίσσια θρασύτητα συναινεῖ στὶς ἐντολὲς τῆς Ἄγκυρας γιὰ διαγραφὴ τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας!

Καὶ αὐτὰ τὰ ἀνιστόρητα ποὺ θὰ γραφοῦν μὲ τὰ πλέον μελανὰ χρώματα στὴν σύγχρονη πολιτικὴ ἱστορία τῆς Ἑλλάδας, στὸ ὄνομα τοῦ ἀντιρατιστικοῦ νόμου, ἑνὸς πολιτικοῦ ἐξαμβλώματος ποὺ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἰδιότυπη ἐπιβολὴ κρατικῆς ἰσχύος ἐπὶ τῶν πολιτῶν. Οἱ ὁποῖοι θὰ σύρονται στὰ δικαστήρια καὶ θὰ ἀπειλοῦνται μὲ ποινὲς φυλάκισης καὶ αὐστηρότατα χρηματικὰ πρόστιμα, ὅσοι τολμοῦν νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν τοὺς “πολιτικὰ ὀρθούς” ὅρους τοῦ νομοθετικοῦ ἐκτρώματος, τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου.
Φαίνεται, λοιπόν, πὼς στὸ ὄνομα τῆς νέας Ἑλλάδας τοῦ Σαμαρά, δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως θέση ἡ ἴδια ἱστορία τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ ἡ λογική!
Ὅλα στὸ βωμὸ τῶν ἐντολῶν τῆς τρόικα, ἀλλὰ καὶ -νὰ μὴν ξεχνᾶμε- στὶς ἐντολὲς τῆς Ἄγκυρας. Χωρὶς νὰ γνωρίζουμε τοὺς λόγους τῆς ἀκολουθούμενης ἀπὸ τὴν Ἀθήνα πολιτικῆς κατευνασμοῦ ἀπέναντι στὴν Τουρκία. Ἐλπίζουμε πὼς ἡ ἱστορία ὄχι μόνο θὰ ἀποκαλύψει τοὺς παράγοντες ποὺ ἐπηρρέασαν τοὺς “διασώστες” τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ πὼς θὰ ἀποδώσει μὲ τοὺς κατάλληλους χρωματικοὺς τόνους, ὅσους σήμερα ἐγκληματοῦν ἔναντί της χώρας.
ΥΓ: Τέλος, μία συμβουλὴ πρὸς τοὺς ὑποτιθέμενους Ἕλληνες κυβερνῶντες τὴν Ἑλλάδα: Ὅποιος φοβᾶται νὰ κυβερνήσει ὑπὲρ τῆς χώρας, τῶν πολιτῶν καὶ τῆς ἱστορίας της, καλὸ εἶναι νὰ πηγαίνει στὸ σπίτι του! Εἰδάλλως, ἀναμένεται νὰ ἀποκτήσει ἰσόβια σπίτι τεσσάρων τετραγωνικῶν…
kostasxan

Δεν υπάρχουν σχόλια: