Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

"Θα σωθούν οι λίγοι και όλοι οι άλλοι θα χαθούν;" (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Maximus_Confessor.jpg
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
"Θά σωθοῦν οἱ λίγοι καί ὅλοι οἱ ἄλλοι θά χαθοῦν;"
Ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής
Ὁ Ἅγιος Μάξιμος, ἐπειδή δέν κοινωνοῦσε μέ τά πατριαρχεῖα, δέχθηκε ἀπό τήν τότε κρατοῦσα ἐκκλησία τήν ἐπίκαιρη ἀκόμη καί σήμερα ἐρώτηση:
"Σύ μόνος σώζῃ καί πάντες ἀπόλλυνται;".
 Καί ἀπήντησε:

"Οὐδέν κατέκριναν οἱ τρεῖς παῖδες μή προσκυνήσαντες τῇ εἰκόνι, πάντων ἀνθρώπων προσκυνούντων. Οὐ γάρ ἐσκόπουν τά τῶν ἄλλων ἀλλ' ἐσκόπουν ὅπως ἄν αὐτοί μή ἐκπέσωσι τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας...Κἀμέ οὖν μή δῷ ὁ Θεός κατακρῖναι τινά, ἤ εἰπεῖν, ὅτι ἐγώ μόνος σώζομαι. Αἱροῦμαι δέ ἀποθανεῖν, ἤ θρόησιν ἔχειν κατά τό συνειδός, ὅτι περί τήν εἰς Θεόν πίστην παρεσφάλην καθ' οἱονδήποτε τρόπον".
Στήν πίεση ὅτι καί ἡ τῆς Ρωμης ἐκκλησία θά κοινωνήσει μέ τόν πατριάρχη εἶπεν:
 "Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, διά τοῦ Ἀποστόλου, καί ἀγγέλους ἀναθεματίζει παρά τό κήρυγμά τι νομοθετοῦντος".
Ὅταν δέ τοῦ ζήτησαν μόνον νά σιωπήσει, γιά τήν τήν εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας, τότε ἀφοῦ ἔπεσε κάτω στή γῆ μετά δακρύων εἶπε·
"Οὐ δύναμαι λυπῆσαι τόν Θεόν σιωπῶν, ἅπερ αὐτός λαλεῖσθαι καί ὁμολογεῖσθαι προσέταξαι" (PF 90, 120, 121, 124). 
(Kατά τόν ἴδιο τρόπο καί οἱ ἁγιορεῖτες πατέρες, οἱ ἐπι Βέκκου, προτίμησαν τόν θάνατο παρά τήν κοινωνία μέ τόν λατινόφρονα πατριάρχη.
Τά ὅμοια ἔπραξαν καί οἱ στουδίτες, ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός καί ἡ ὅλη χορεία τῶν ὁμολογητῶν. Κανένας συμβιβασμός, καμμιά ὑποχώρηση, ἀκόμα καί πρόσκαιρη, στά θέματα τῆς πίστεως, ἔστω γιά τήν δῆθεν εἰρήνη τῆς ἐκκλησίας ἤ γιά τούς δύσκολους καιρούς τῆς ἐποχῆς).
Κεφάλαιο: "Μακράν ἀπό τάς αἱρέσεις"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Ἐκδόσεις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Συμπερασματικά: ὁ σωστός Χριστιανός, δέν εἶναι ὁ Κριτής καί ὀ Παντογνώστης Θεός πού θά ἀποφανθεῖ ποιοί καί πόσοι θά σωθοῦν ἤ θά χαθοῦν, ἀλλά ἀξιοποιεῖ ἐν σοφίᾳ καί συνέσει τόν λιγοστό χρόνο τῆς ζωῆς του, μέ μετάνοια, ὁμολογία καί ὀρθή πίστη καί ζωή, γιά νά μήν χαθεῖ αὐτός!!!
http://www.paratiritis-news.com/wp-content/uploads/2012/03/horror.jpg
Μήν κατακρεουργεῖτε τήν Ἀληθινή Πίστη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: